ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 01 ม.ค. 2513
สรุปการวางแผนเยี่ยม
อุบลราชธานี    ปีงบประมาณ 2562
ที่ CUP ตุลาคม 61 พฤศจิกายน 61 ธันวาคม 61 มกราคม 62 กุมภาพันธ์ 62 มีนาคม 62 เมษายน 62 พฤษภาคม 62 มิถุนายน 62 กรกฎาคม 62 สิงหาคม 62 กันยายน 62
มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี
1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 060606060606060606060606
2 โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 118514316316514316316217217317118019
3 โรงพยาบาลโขงเจียม 5674101928383745647994738
4 โรงพยาบาลเขื่องใน 032230131428230230032032032432032032
5 โรงพยาบาลเขมราฐ 011011011011110011011011011011011011
6 โรงพยาบาลนาจะหลวย 37465555647328191959010010
7 โรงพยาบาลน้ำยืน 114114114015015015015015015015015015
8 โรงพยาบาลบุณฑริก 3141161341161256111160170171117017017
9 โรงพยาบาลตระการพืชผล 822273255191113177231291291291930129129
10 โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น 183645452709090909490909
11 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 024519618618519519123123024624024024
12 โรงพยาบาลวารินชำราบ 026026026125026125026026026126026026
13 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 021021021021021021021021021021021021
14 โรงพยาบาลตาลสุม 082617080808080808080808
15 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 011011011110011011011011011111011011
16 โรงพยาบาลสำโรง 310586749495849112013413013013
17 โรงพยาบาลดอนมดแดง 051414142305050505150505
18 โรงพยาบาลสิรินธร 081708170808080808180808
19 โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม 070707074343340716070707
20 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 2273268216231019524029029029629029029
21 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ 421101511141312131214114211240251325025025
22 โรงพยาบาลนาตาล 070707161607070707170707
23 โรงพยาบาลนาเยีย 064224240606060606260606
24 โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ 080808082608080808080808
25 โรงพยาบาลน้ำขุ่น 070716612507070707670707
26 โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก 165234161625070707170707
รวมทั้งสิ้น 323409627610127198274932796930326346123609363536763664368