ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 17 มิ.ย. 2562
เด็ก 6-14 ปี อ้วน ผอม เตี้ย
จังหวัดอุบลราชธานี    ปีงบประมาณ 2562
ที่ CUP จำนวนเด็กทั้งหมด เด็กผอม เด็กค่อนข้างผอม เด็กเริ่มอ้วน เด็กอ้วน เด็กอ้วนมาก เด็กเตี้ย เด็กค่อนข้างเตี้ย
1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 646668938178783746
2 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ 12083190284211226217284365
3 โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 8354118150667254102106
4 โรงพยาบาลโขงเจียม 4834122157716254147217
5 โรงพยาบาลเขื่องใน 10209170250204169218253299
6 โรงพยาบาลเขมราฐ 9750144190104113101217221
7 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 19225520524299310308554537
8 โรงพยาบาลนาจะหลวย 7018154227168199195372320
9 โรงพยาบาลน้ำยืน 8547254269172162143244321
10 โรงพยาบาลบุณฑริก 10576267344211180187353411
11 โรงพยาบาลตระการพืชผล 12255225249116124106156193
12 โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น 417080115867956197156
13 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 7612261353233265288214269
14 โรงพยาบาลวารินชำราบ 14407190219197205143555472
15 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 14805661288911096276170
16 โรงพยาบาลตาลสุม 3568112125476972117150
17 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 587715921713314910591203
18 โรงพยาบาลสำโรง 5839126154152147160227220
19 โรงพยาบาลดอนมดแดง 274548643334383462
20 โรงพยาบาลสิรินธร 6744241239129134110253301
21 โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม 316312211984535310896
22 โรงพยาบาลนาเยีย 319043383243372061
23 โรงพยาบาลนาตาล 44987990727482117112
24 โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก 292062747352663862
25 โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ 302528382930265360
26 โรงพยาบาลน้ำขุ่น 339311915397785990121
รวมทั้งสิ้น 195273 3968 4863 3189 3217 3052 5109 5551