ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2018-11-17 05:00:27
ทารกแรกเกิดภาวะเสี่ยง (Low birth weight)
จังหวัดอุบลราชธานี    ปีงบประมาณ 2562
ที่ CUP Low Birth Weight & BIRTH ASPHYXIA ได้ตรวจ 2 เดือน ได้ตรวจ 4 เดือน ได้ตรวจ 6 เดือน ได้ตรวจ 8 เดือน ได้ตรวจ 9 เดือน ได้ตรวจ 18 เดือน ได้ตรวจ 30 เดือน ได้ตรวจ 42 เดือน
1 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ 100000000
2 โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 000000000
3 โรงพยาบาลโขงเจียม 000000000
4 โรงพยาบาลเขื่องใน 100000000
5 โรงพยาบาลเขมราฐ 100000000
6 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 300000000
7 โรงพยาบาลนาจะหลวย 100000000
8 โรงพยาบาลน้ำยืน 000000000
9 โรงพยาบาลบุณฑริก 100000000
10 โรงพยาบาลตระการพืชผล 200000000
11 โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น 300000000
12 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 300000000
13 โรงพยาบาลวารินชำราบ 100000000
14 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 000000000
15 โรงพยาบาลตาลสุม 000000000
16 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 100000000
17 โรงพยาบาลสำโรง 000000000
18 โรงพยาบาลดอนมดแดง 000000000
19 โรงพยาบาลสิรินธร 200000000
20 โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม 000000000
21 โรงพยาบาลนาเยีย 000000000
22 โรงพยาบาลนาตาล 000000000
23 โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก 100000000
24 โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ 100000000
25 โรงพยาบาลน้ำขุ่น 000000000
รวมทั้งสิ้น 22 0 0 0 0 0 0 0 0

ประมวลผลวันที่ : 2018-11-17 05:00:27