ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 22 มี.ค. 2562
เด็ก 6-14 ปี อ้วน ผอม เตี้ย
จังหวัดอุบลราชธานี    ปีงบประมาณ 2562
ที่ CUP จำนวนเด็กทั้งหมด เด็กผอม เด็กค่อนข้างผอม เด็กเริ่มอ้วน เด็กอ้วน เด็กอ้วนมาก เด็กเตี้ย เด็กค่อนข้างเตี้ย
1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 705968948383813749
2 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ 11533190281211225217285367
3 โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 83518911457564710099
4 โรงพยาบาลโขงเจียม 4833122157716254147217
5 โรงพยาบาลเขื่องใน 10205171249204170216254298
6 โรงพยาบาลเขมราฐ 97451391789410794205214
7 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 19217454458260275287439431
8 โรงพยาบาลนาจะหลวย 7027101102108130118211171
9 โรงพยาบาลน้ำยืน 8539226238151146127220291
10 โรงพยาบาลบุณฑริก 10572260339207182186355407
11 โรงพยาบาลตระการพืชผล 1226419423410811999148169
12 โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น 416681115867956197157
13 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 7625232305218253268205266
14 โรงพยาบาลวารินชำราบ 1440013415716215292467384
15 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 13826671298911096275170
16 โรงพยาบาลตาลสุม 3573112125476972117150
17 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 587415821613414810691202
18 โรงพยาบาลสำโรง 5855121150146139158207207
19 โรงพยาบาลดอนมดแดง 274448643334383462
20 โรงพยาบาลสิรินธร 6761272257116135108260285
21 โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม 316214016084667411095
22 โรงพยาบาลนาเยีย 319037282938331647
23 โรงพยาบาลนาตาล 44957786707482116111
24 โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก 292162787451664672
25 โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ 302228382830265160
26 โรงพยาบาลน้ำขุ่น 339111815297775989121
รวมทั้งสิ้น 194350 3701 4504 2967 3010 2860 4682 5102