ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2019-01-21 05:09:22
ทารกแรกเกิดภาวะเสี่ยง (Low birth weight)
จังหวัดอุบลราชธานี    ปีงบประมาณ 2562
ที่ CUP Low Birth Weight & BIRTH ASPHYXIA ได้ตรวจ 2 เดือน ได้ตรวจ 4 เดือน ได้ตรวจ 6 เดือน ได้ตรวจ 8 เดือน ได้ตรวจ 9 เดือน ได้ตรวจ 18 เดือน ได้ตรวจ 30 เดือน ได้ตรวจ 42 เดือน
1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 1601019610
2 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ 212496271311167824
3 โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 16767838100976025
4 โรงพยาบาลโขงเจียม 120100243422913
5 โรงพยาบาลเขื่องใน 1501111693694819
6 โรงพยาบาลเขมราฐ 2880002615216315155
7 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 3603222220220412856
8 โรงพยาบาลนาจะหลวย 1163201774694615
9 โรงพยาบาลน้ำยืน 184911818105915825
10 โรงพยาบาลบุณฑริก 241100401331309642
11 โรงพยาบาลตระการพืชผล 24726221831111916824
12 โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น 7301284344379
13 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 1612221482726122
14 โรงพยาบาลวารินชำราบ 238113321271146221
15 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 1847121201121047114
16 โรงพยาบาลตาลสุม 66000836372914
17 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 11677102267775829
18 โรงพยาบาลสำโรง 99333357523715
19 โรงพยาบาลดอนมดแดง 3900021316134
20 โรงพยาบาลสิรินธร 1250001057473112
21 โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม 704141138342911
22 โรงพยาบาลนาเยีย 57211628322313
23 โรงพยาบาลนาตาล 7100073838329
24 โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก 5700033431246
25 โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ 32001101819152
26 โรงพยาบาลน้ำขุ่น 6800073038249
รวมทั้งสิ้น 3557 80 83 70 401 1933 1833 1309 488

ประมวลผลวันที่ : 2019-01-21 05:09:22