ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 17 มิ.ย. 2562
ผลงานคัดกรองกลุ่มเสี่ยง เบาหวาน ความดัน
จังหวัดอุบลราชธานี    ปีงบประมาณ 2562
ที่ CUP จำนวนปรชาการอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่ไม่เป็นเบาหวาน หรือ ความดัน จำนวนปรชาการอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่ได้รับการคัดกรอง คิดเป็นร้อยละ
1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 307452913194.75
2 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ 488334362389.33
3 โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 230652094690.81
4 โรงพยาบาลโขงเจียม 111791057794.61
5 โรงพยาบาลเขื่องใน 309512984396.42
6 โรงพยาบาลเขมราฐ 254132436195.86
7 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 559155409596.75
8 โรงพยาบาลนาจะหลวย 182011711594.03
9 โรงพยาบาลน้ำยืน 194951790091.82
10 โรงพยาบาลบุณฑริก 277742525690.93
11 โรงพยาบาลตระการพืชผล 353053404296.42
12 โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น 114921102595.94
13 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 244972330195.12
14 โรงพยาบาลวารินชำราบ 462754228791.38
15 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 403523629989.96
16 โรงพยาบาลตาลสุม 8268804597.30
17 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 136611284093.99
18 โรงพยาบาลสำโรง 193861874196.67
19 โรงพยาบาลดอนมดแดง 7506716595.46
20 โรงพยาบาลสิรินธร 162661576096.89
21 โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม 8610837097.21
22 โรงพยาบาลนาเยีย 8775836095.27
23 โรงพยาบาลนาตาล 114431112297.19
24 โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก 8772860598.10
25 โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ 8713827294.94
26 โรงพยาบาลน้ำขุ่น 8750866999.07
รวมทั้งสิ้น 569642 535750 94.05
#ตรวจน้ำตาลโดยอดอาหาร
#- ปกติ หมายถึง ระดับน้ำตาล >=70 ถึง <= 100 mg%
#- เสี่ยง หมายถึง ระดับน้ำตาล > 100 ถึง <= 125 mg%
#- เสี่ยงสูง หมายถึง ระดับน้ำตาล > 125 mg%
#ตรวจน้ำตาลโดยไม่อดอาหาร
#- ปกติ หมายถึง ระดับน้ำตาล >= 70 ถึง <= 140 mg%
#- เสี่ยง หมายถึง ระดับน้ำตาล > 140 ถึง <= 200 mg%
#- เสี่ยงสูง หมายถึง ระดับน้ำตาล > 200 mg%

#จำนวนคัดกรองในรายงานนี้ ยังมิได้หักค่านอกเกณฑ์ที่ SBP < 50 และ/หรือ DBP <50 ออก
#- ปกติ หมายถึง ค่าความดันโลหิต sbp มีค่า >50 ถึง <120 mmHg หรือ dbp มีค่า >50 ถึง < 80 mmHg
#- เสี่ยง หมายถึง ค่าความดันโลหิต sbp มีค่า >= 120 ถึง < 140 mmHg หรือ dbp มีค่า >= 80 ถึง < 90 mmHg
#- เสี่ยงสูง หมายถึง ค่าความดันโลหิต sbp มีค่า >= 140 mmHg หรือ dbp มีค่า >= 90 mmHg
#*นอกเกณฑ์ ค่า SBP < 50 และ/หรือ DBP <50
Last update : 17 มิ.ย. 2562