ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 17 มิ.ย. 2562
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ (POST STROKE)
จังหวัดอุบลราชธานี    ปีงบประมาณ 2562
ที่ CUP จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ในปี จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ในเดือน
1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 1610
2 โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 870
3 โรงพยาบาลโขงเจียม 432
4 โรงพยาบาลเขื่องใน 2321
5 โรงพยาบาลเขมราฐ 890
6 โรงพยาบาลนาจะหลวย 540
7 โรงพยาบาลน้ำยืน 820
8 โรงพยาบาลบุณฑริก 650
9 โรงพยาบาลตระการพืชผล 1690
10 โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น 480
11 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 1280
12 โรงพยาบาลวารินชำราบ 1396
13 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 922
14 โรงพยาบาลตาลสุม 340
15 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 450
16 โรงพยาบาลสำโรง 431
17 โรงพยาบาลดอนมดแดง 480
18 โรงพยาบาลสิรินธร 310
19 โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม 310
20 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 2060
21 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ 3342
22 โรงพยาบาลนาตาล 460
23 โรงพยาบาลนาเยีย 230
24 โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ 342
25 โรงพยาบาลน้ำขุ่น 330
26 โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก 452
รวมทั้งสิ้น 2342 18

ประมวลผลวันที่ : 17 มิ.ย. 2562