ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2018-11-01 11:30:23
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ (POST STROKE)
จังหวัดอุบลราชธานี    ปีงบประมาณ 2562
ที่ CUP จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ในปี จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ในเดือน
1 โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 630
2 โรงพยาบาลโขงเจียม 520
3 โรงพยาบาลเขื่องใน 1860
4 โรงพยาบาลเขมราฐ 810
5 โรงพยาบาลนาจะหลวย 660
6 โรงพยาบาลน้ำยืน 800
7 โรงพยาบาลบุณฑริก 1050
8 โรงพยาบาลตระการพืชผล 1740
9 โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น 500
10 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 1370
11 โรงพยาบาลวารินชำราบ 2480
12 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 2020
13 โรงพยาบาลตาลสุม 420
14 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 540
15 โรงพยาบาลสำโรง 670
16 โรงพยาบาลดอนมดแดง 460
17 โรงพยาบาลสิรินธร 990
18 โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม 410
19 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 2730
20 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ 4200
21 โรงพยาบาลนาตาล 430
22 โรงพยาบาลนาเยีย 380
23 โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ 430
24 โรงพยาบาลน้ำขุ่น 370
25 โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก 440
รวมทั้งสิ้น 2691 0

ประมวลผลวันที่ : 2018-11-01 11:30:23