ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 15 มี.ค. 2562
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ (POST STROKE)
จังหวัดอุบลราชธานี    ปีงบประมาณ 2562
ที่ CUP จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ในปี จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ในเดือน
1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 2380
2 โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 1030
3 โรงพยาบาลโขงเจียม 760
4 โรงพยาบาลเขื่องใน 2945
5 โรงพยาบาลเขมราฐ 1230
6 โรงพยาบาลนาจะหลวย 1070
7 โรงพยาบาลน้ำยืน 1571
8 โรงพยาบาลบุณฑริก 1550
9 โรงพยาบาลตระการพืชผล 2831
10 โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น 741
11 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 1920
12 โรงพยาบาลวารินชำราบ 3640
13 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 2660
14 โรงพยาบาลตาลสุม 640
15 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 930
16 โรงพยาบาลสำโรง 1130
17 โรงพยาบาลดอนมดแดง 720
18 โรงพยาบาลสิรินธร 1350
19 โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม 640
20 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 4110
21 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ 4050
22 โรงพยาบาลนาตาล 660
23 โรงพยาบาลนาเยีย 490
24 โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ 790
25 โรงพยาบาลน้ำขุ่น 571
26 โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก 650
รวมทั้งสิ้น 4105 9

ประมวลผลวันที่ : 15 มี.ค. 2562