ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2019-01-21 05:59:22
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ (POST STROKE)
จังหวัดอุบลราชธานี    ปีงบประมาณ 2562
ที่ CUP จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ในปี จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ในเดือน
1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 2010
2 โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 810
3 โรงพยาบาลโขงเจียม 631
4 โรงพยาบาลเขื่องใน 2350
5 โรงพยาบาลเขมราฐ 1080
6 โรงพยาบาลนาจะหลวย 920
7 โรงพยาบาลน้ำยืน 1230
8 โรงพยาบาลบุณฑริก 1300
9 โรงพยาบาลตระการพืชผล 2351
10 โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น 670
11 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 1600
12 โรงพยาบาลวารินชำราบ 2880
13 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 2130
14 โรงพยาบาลตาลสุม 500
15 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 720
16 โรงพยาบาลสำโรง 873
17 โรงพยาบาลดอนมดแดง 560
18 โรงพยาบาลสิรินธร 1140
19 โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม 570
20 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 3680
21 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ 3410
22 โรงพยาบาลนาตาล 580
23 โรงพยาบาลนาเยีย 430
24 โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ 560
25 โรงพยาบาลน้ำขุ่น 460
26 โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก 510
รวมทั้งสิ้น 3395 5

ประมวลผลวันที่ : 2019-01-21 05:59:22