ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 20190121050648
เด็ก 9, 18, 30, 42, 60 เดือน พัฒนาการสงสัยล่าช้า
จังหวัดอุบลราชธานี    ปีงบประมาณ 2562
ที่ CUP รวมทั้งสิ้น พฤศจิกายน 61 ธันวาคม 61 มกราคม 62 กุมภาพันธ์ 62 มีนาคม 62 เมษายน 62 พฤษภาคม 62 มิถุนายน 62 กรกฎาคม 62 สิงหาคม 62 กันยายน 62 ตุลาคม 61
สงสัย
ล่าช้า
ตรวจ
ซ้ำ
ร้อย
ละ
สงสัย
ล่าช้า
ตรวจ
ซ้ำ
ร้อย
ละ
สงสัย
ล่าช้า
ตรวจ
ซ้ำ
ร้อย
ละ
สงสัย
ล่าช้า
ตรวจ
ซ้ำ
ร้อย
ละ
สงสัย
ล่าช้า
ตรวจ
ซ้ำ
ร้อย
ละ
สงสัย
ล่าช้า
ตรวจ
ซ้ำ
ร้อย
ละ
สงสัย
ล่าช้า
ตรวจ
ซ้ำ
ร้อย
ละ
สงสัย
ล่าช้า
ตรวจ
ซ้ำ
ร้อย
ละ
สงสัย
ล่าช้า
ตรวจ
ซ้ำ
ร้อย
ละ
สงสัย
ล่าช้า
ตรวจ
ซ้ำ
ร้อย
ละ
สงสัย
ล่าช้า
ตรวจ
ซ้ำ
ร้อย
ละ
สงสัย
ล่าช้า
ตรวจ
ซ้ำ
ร้อย
ละ
สงสัย
ล่าช้า
ตรวจ
ซ้ำ
ร้อย
ละ
1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 3133.332150.00000.00100.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
2 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ 21611553.24825465.85724055.56481020.83100.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00141178.57
3 โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 1508758.00504590.00613252.4632515.63100.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.007571.43
4 โรงพยาบาลโขงเจียม 711521.1320840.0020735.002000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.001100.00
5 โรงพยาบาลเขื่องใน 22614363.27806783.75634469.84681725.00200.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.001515100.00
6 โรงพยาบาลเขมราฐ 63711.113113.238675.002200.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00200.00
7 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 38623260.1015112482.121248165.32981818.37300.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.0013969.23
8 โรงพยาบาลนาจะหลวย 1046764.42644671.88201470.0013323.08000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.007457.14
9 โรงพยาบาลน้ำยืน 1779151.41605185.00523159.625559.09500.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.0010440.00
10 โรงพยาบาลบุณฑริก 24311446.91734257.53927177.177511.33000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00300.00
11 โรงพยาบาลตระการพืชผล 1588352.53492755.10613557.38381744.74000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.0010440.00
12 โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น 764863.16312064.52282796.431516.67000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00200.00
13 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 945356.38392769.23362363.891616.25000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.003266.67
14 โรงพยาบาลวารินชำราบ 1438760.84675480.60493163.272500.00600.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.0022100.00
15 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 20412058.82695782.61705071.43571017.54100.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.008337.50
16 โรงพยาบาลตาลสุม 603050.00242187.5018738.891300.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.005240.00
17 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 956669.47362775.00352674.29191157.89100.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.005240.00
18 โรงพยาบาลสำโรง 875158.62251872.00352571.431900.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.0088100.00
19 โรงพยาบาลดอนมดแดง 17529.418225.006350.00200.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00100.00
20 โรงพยาบาลสิรินธร 1043634.62281450.00442147.732900.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.003133.33
21 โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม 684160.29221777.27281967.8613538.46100.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00500.00
22 โรงพยาบาลนาเยีย 896168.54332884.85282485.7128932.14000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00
23 โรงพยาบาลนาตาล 614167.21362569.44161062.504125.00100.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.0055100.00
24 โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก 784861.54181477.78331957.5816531.25000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00111090.91
25 โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ 462554.35191157.89161168.75800.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.0033100.00
26 โรงพยาบาลน้ำขุ่น 534279.251212100.00272177.7812866.67200.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.002150.00
รวมทั้งสิ้น 3072170955.63112981372.01104267865.0774612717.022400.00000.00000.00000.00000.00000.00000.00000.001559158.71

ประมวลผลวันที่ : 20190121050648