ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 17 มิ.ย. 2562
ผู้ป่วยเบาหวานที่ฉีด INSULIN
จังหวัดอุบลราชธานี    ปีงบประมาณ 2562
ที่ CUP เป้าหมาย ผลงาน
1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 8053
2 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ 491336
3 โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 382113
4 โรงพยาบาลโขงเจียม 4734
5 โรงพยาบาลเขื่องใน 12185
6 โรงพยาบาลเขมราฐ 166118
7 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 447301
8 โรงพยาบาลนาจะหลวย 209141
9 โรงพยาบาลน้ำยืน 348208
10 โรงพยาบาลบุณฑริก 551344
11 โรงพยาบาลตระการพืชผล 320262
12 โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น 10571
13 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 8957
14 โรงพยาบาลวารินชำราบ 264139
15 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 599483
16 โรงพยาบาลตาลสุม 116
17 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 15694
18 โรงพยาบาลสำโรง 7116
19 โรงพยาบาลดอนมดแดง 4521
20 โรงพยาบาลสิรินธร 282144
21 โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม 4939
22 โรงพยาบาลนาเยีย 5438
23 โรงพยาบาลนาตาล 6137
24 โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก 2915
25 โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ 185167
26 โรงพยาบาลน้ำขุ่น 4428
รวมทั้งสิ้น 5206 3350

Last update : 17 มิ.ย. 2562