ปีงบประมาณ     CUP    
SELECT c.cupid offid,c.cupname offname, sum(d.target) as target, sum(d.result) as result FROM cup_code AS c INNER JOIN kreport_insulin_62 AS d ON c.cupid = d.cup_code GROUP BY d.cup_code ORDER BY d.distid ASC,d.cup_code ASC
 
ประมวลผลวันที่ : 22 มี.ค. 2562
ผู้ป่วยเบาหวานที่ฉีด INSULIN
จังหวัดอุบลราชธานี    ปีงบประมาณ 2562
ที่ CUP เป้าหมาย ผลงาน
1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 5843
2 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ 431299
3 โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 30394
4 โรงพยาบาลโขงเจียม 4431
5 โรงพยาบาลเขื่องใน 11480
6 โรงพยาบาลเขมราฐ 152114
7 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 372247
8 โรงพยาบาลนาจะหลวย 175120
9 โรงพยาบาลน้ำยืน 298174
10 โรงพยาบาลบุณฑริก 454258
11 โรงพยาบาลตระการพืชผล 293250
12 โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น 9866
13 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 7750
14 โรงพยาบาลวารินชำราบ 210116
15 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 445337
16 โรงพยาบาลตาลสุม 116
17 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 13680
18 โรงพยาบาลสำโรง 6814
19 โรงพยาบาลดอนมดแดง 4219
20 โรงพยาบาลสิรินธร 279139
21 โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม 4536
22 โรงพยาบาลนาเยีย 5134
23 โรงพยาบาลนาตาล 5229
24 โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก 2413
25 โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ 163146
26 โรงพยาบาลน้ำขุ่น 4329
รวมทั้งสิ้น 4438 2824

Last update : 22 มี.ค. 2562