2562
ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2018-10-30 17:34:44
ผู้ป่วยเบาหวานที่ฉีด INSULIN
จังหวัดอุบลราชธานี    ปีงบประมาณ 2562
ที่ CUP เป้าหมาย ผลงาน
1 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ 15789
2 โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 4615
3 โรงพยาบาลโขงเจียม 31
4 โรงพยาบาลเขื่องใน 150
5 โรงพยาบาลเขมราฐ 2921
6 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 7616
7 โรงพยาบาลนาจะหลวย 177
8 โรงพยาบาลน้ำยืน 6951
9 โรงพยาบาลบุณฑริก 8727
10 โรงพยาบาลตระการพืชผล 127101
11 โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น 129
12 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 2413
13 โรงพยาบาลวารินชำราบ 4917
14 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 8044
15 โรงพยาบาลตาลสุม 20
16 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 168
17 โรงพยาบาลสำโรง 92
18 โรงพยาบาลดอนมดแดง 00
19 โรงพยาบาลสิรินธร 1914
20 โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม 32
21 โรงพยาบาลนาเยีย 43
22 โรงพยาบาลนาตาล 138
23 โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก 92
24 โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ 2922
25 โรงพยาบาลน้ำขุ่น 105
รวมทั้งสิ้น 905 477

Last update : 2018-10-30 17:34:44