2562
ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2019-01-21 06:02:45
ผู้ป่วยเบาหวานที่ฉีด INSULIN
จังหวัดอุบลราชธานี    ปีงบประมาณ 2562
ที่ CUP เป้าหมาย ผลงาน
1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 2615
2 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ 345229
3 โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 11836
4 โรงพยาบาลโขงเจียม 2515
5 โรงพยาบาลเขื่องใน 9166
6 โรงพยาบาลเขมราฐ 9868
7 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 296192
8 โรงพยาบาลนาจะหลวย 12788
9 โรงพยาบาลน้ำยืน 195116
10 โรงพยาบาลบุณฑริก 305152
11 โรงพยาบาลตระการพืชผล 241207
12 โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น 8048
13 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 5634
14 โรงพยาบาลวารินชำราบ 15474
15 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 15556
16 โรงพยาบาลตาลสุม 94
17 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 9155
18 โรงพยาบาลสำโรง 307
19 โรงพยาบาลดอนมดแดง 74
20 โรงพยาบาลสิรินธร 9275
21 โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม 2623
22 โรงพยาบาลนาเยีย 3120
23 โรงพยาบาลนาตาล 4020
24 โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก 189
25 โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ 132115
26 โรงพยาบาลน้ำขุ่น 2717
รวมทั้งสิ้น 2815 1745

Last update : 2019-01-21 06:02:45