CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2019-01-21 05:02:22
ผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว (ขาขาด)
จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ CUP จำนวนผู้พิการด้านการได้ยิน (หู)
(typearea 1,3) (typearea 2,4)
1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 335490
2 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ 3935918
3 โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 156442
4 โรงพยาบาลโขงเจียม 80412
5 โรงพยาบาลเขื่องใน 3571698
6 โรงพยาบาลเขมราฐ 426514
7 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 5741570
8 โรงพยาบาลนาจะหลวย 82322
9 โรงพยาบาลน้ำยืน 128601
10 โรงพยาบาลบุณฑริก 225862
11 โรงพยาบาลตระการพืชผล 2051378
12 โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น 212298
13 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 1071207
14 โรงพยาบาลวารินชำราบ 4381859
15 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 2052002
16 โรงพยาบาลตาลสุม 52269
17 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 244667
18 โรงพยาบาลสำโรง 340509
19 โรงพยาบาลดอนมดแดง 49237
20 โรงพยาบาลสิรินธร 116732
21 โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม 51288
22 โรงพยาบาลนาเยีย 141074
23 โรงพยาบาลนาตาล 37684
24 โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก 37535
25 โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ 56526
26 โรงพยาบาลน้ำขุ่น 2444
รวมทั้งสิ้น 492125538
# แหล่งข้อมูล จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี
# เงื่อนไขในการกรองข้อมูล
# 1. ผู้พิการ ประเภทที่ 3 พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
# 2. ระบุลักษณะความพิการเป็น 'ขา...'
ประมวลผลวันที่ : 2019-01-21 05:02:22