CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2018-11-13 11:13:20
ผู้พิการด้านการเคลื่อนไหว (ขาขาด)
จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ CUP จำนวนผู้พิการด้านการมองเห็น(ตา)
1 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ 3337
2 โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 775
3 โรงพยาบาลโขงเจียม 601
4 โรงพยาบาลเขื่องใน 2331
5 โรงพยาบาลเขมราฐ 1063
6 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 1829
7 โรงพยาบาลนาจะหลวย 565
8 โรงพยาบาลน้ำยืน 812
9 โรงพยาบาลบุณฑริก 1169
10 โรงพยาบาลตระการพืชผล 1493
11 โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น 560
12 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 1441
13 โรงพยาบาลวารินชำราบ 2020
14 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 2337
15 โรงพยาบาลตาลสุม 390
16 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 968
17 โรงพยาบาลสำโรง 992
18 โรงพยาบาลดอนมดแดง 328
19 โรงพยาบาลสิรินธร 673
20 โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม 307
21 โรงพยาบาลนาเยีย 931
22 โรงพยาบาลนาตาล 577
23 โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก 488
24 โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ 434
25 โรงพยาบาลน้ำขุ่น 346
รวมทั้งสิ้น 26767
# แหล่งข้อมูล จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี
# เงื่อนไขในการกรองข้อมูล
# 1. ผู้พิการ ประเภทที่ 3 พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
# 2. ระบุลักษณะความพิการเป็น 'ขา...'
ประมวลผลวันที่ : 2018-11-13 11:13:20