ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2019-01-21 06:30:07
ผลงานการตรวจภาวะแทรกซ้อนตาเท้าผู้ป่วยเบาหวานตามTYPEAREA
จังหวัดอุบลราชธานี    ปีงบประมาณ 2562
ที่ CUP เป้าหมาย เท้าปกติ เท้าผิดปกติ ไม่ได้ตรวจเท้า Opthalmoscopeปกติ Opthalmoscopeผิดปกติ Fundusปกติ Fundusผิดปกติ ไม่ได้ตรวจตา
1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 28017254712801774543
2 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ 6343331911466845323583051038
3 โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 3559409317700383173
4 โรงพยาบาลโขงเจียม 1261798851700480132422
5 โรงพยาบาลเขื่องใน 558219582124485810025331864918
6 โรงพยาบาลเขมราฐ 3845150710926640012791402705
7 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 78581794272415662027734051629
8 โรงพยาบาลนาจะหลวย 26061015728860631124041896
9 โรงพยาบาลน้ำยืน 318736410107310801162
10 โรงพยาบาลบุณฑริก 39952231945233511599276231
11 โรงพยาบาลตระการพืชผล 585231472461549151121311911721
12 โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น 240015663921008321314971161118
13 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 3867799191181812059181221
14 โรงพยาบาลวารินชำราบ 72073472252843101694277817
15 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 625122531224672011511170881
16 โรงพยาบาลตาลสุม 141364214190311803140925
17 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 173474278810020758
18 โรงพยาบาลสำโรง 288221629540041975
19 โรงพยาบาลดอนมดแดง 1229463703300236457371
20 โรงพยาบาลสิรินธร 2523890111149007511071136
21 โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม 1505136404105000407381063
22 โรงพยาบาลนาเยีย 12552644535601152138498
23 โรงพยาบาลนาตาล 1845330313655013601381
24 โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก 1276504486510280849105471
25 โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ 1344638307250038020684
26 โรงพยาบาลน้ำขุ่น 1181474284370022025459
รวมทั้งสิ้น 84801 30656 11812 27414 606 606 24246 2858 27196

Last update : 2019-01-21 06:30:07