ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 17 มิ.ย. 2562
ผลงานการตรวจภาวะแทรกซ้อนตา เท้า ผู้ป่วยเบาหวานตามTYPEAREA
จังหวัดอุบลราชธานี    ปีงบประมาณ 2562
ที่ CUP เป้าหมาย เท้าปกติ เท้าผิดปกติ ไม่ได้ตรวจเท้า Opthalmoscopeปกติ Opthalmoscopeผิดปกติ Fundusปกติ Fundusผิดปกติ ไม่ได้ตรวจตา
1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 3740130448219541449051332684
2 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ 765850997521807411342604382906
3 โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 366918938739034002497321100
4 โรงพยาบาลโขงเจียม 1502106318225711969180351
5 โรงพยาบาลเขื่องใน 575230781216145821436632251839
6 โรงพยาบาลเขมราฐ 4089237317615402423101681605
7 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 87213001318325376045686833464
8 โรงพยาบาลนาจะหลวย 275814804458331410166813936
9 โรงพยาบาลน้ำยืน 33371662667100816317103181290
10 โรงพยาบาลบุณฑริก 43882261111110167024973471537
11 โรงพยาบาลตระการพืชผล 5935451525111694641733302621862
12 โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น 25112214172803504168735435
13 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 42801771941156818225832241453
14 โรงพยาบาลวารินชำราบ 7927558712422166539364613519
15 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 6972237317662833162126583503801
16 โรงพยาบาลตาลสุม 150899617034211933156417
17 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 21711546132493311111170886
18 โรงพยาบาลสำโรง 33519551504892101851525974
19 โรงพยาบาลดอนมดแดง 1391905354513285635495
20 โรงพยาบาลสิรินธร 262717223786822311300104999
21 โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม 156849462744732950116497
22 โรงพยาบาลนาเยีย 13936774332830083860495
23 โรงพยาบาลนาตาล 1906491446969501663591133
24 โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก 1415886257272322939141301
25 โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ 14841115413280684033605
26 โรงพยาบาลน้ำขุ่น 123875724124030711164360
รวมทั้งสิ้น 93291 50218 16109 26964 1608 1608 50233 5432 35944

Last update : 17 มิ.ย. 2562