ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2018-10-30 17:59:52
ผลงานการตรวจภาวะแทรกซ้อนตาเท้าผู้ป่วยเบาหวานตามTYPEAREA
จังหวัดอุบลราชธานี    ปีงบประมาณ 2562
ที่ CUP เป้าหมาย เท้าปกติ เท้าผิดปกติ ไม่ได้ตรวจเท้า Opthalmoscopeปกติ Opthalmoscopeผิดปกติ Fundusปกติ Fundusผิดปกติ ไม่ได้ตรวจตา
1 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ 9454155712640104297819
2 โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 3470260100401
3 โรงพยาบาลโขงเจียม 125018506100382060
4 โรงพยาบาลเขื่องใน 55123925697700600510
5 โรงพยาบาลเขมราฐ 376025439070010907
6 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 77204085505200487866
7 โรงพยาบาลนาจะหลวย 256521211850127644
8 โรงพยาบาลน้ำยืน 313049074000074
9 โรงพยาบาลบุณฑริก 3936413108520172210
10 โรงพยาบาลตระการพืชผล 576313533848819070726489
11 โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น 236820304815311130501
12 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 3857309072800276450
13 โรงพยาบาลวารินชำราบ 71887761232760040873251
14 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 62838043462400140624
15 โรงพยาบาลตาลสุม 141421501350000135
16 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 172812908300109
17 โรงพยาบาลสำโรง 28954601650000164
18 โรงพยาบาลดอนมดแดง 1231430000000
19 โรงพยาบาลสิรินธร 251161223100495231
20 โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม 14743004750001475
21 โรงพยาบาลนาเยีย 12455911040010104
22 โรงพยาบาลนาตาล 18047036061010606
23 โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก 1270831001480013932119
24 โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ 133791097001077
25 โรงพยาบาลน้ำขุ่น 11681560152001016152
รวมทั้งสิ้น 84333 7924 1775 6015 76 76 3727 458 5008

Last update : 2018-10-30 17:59:52