ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 15 มี.ค. 2562
ผลงานการตรวจภาวะแทรกซ้อนตาเท้าผู้ป่วยเบาหวานตามTYPEAREA
จังหวัดอุบลราชธานี    ปีงบประมาณ 2562
ที่ CUP เป้าหมาย เท้าปกติ เท้าผิดปกติ ไม่ได้ตรวจเท้า Opthalmoscopeปกติ Opthalmoscopeผิดปกติ Fundusปกติ Fundusผิดปกติ ไม่ได้ตรวจตา
1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 2917114219591441366511072
2 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ 665845961555344917736434523995
3 โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 3610106171066020123821268
4 โรงพยาบาลโขงเจียม 1270997453100505929224912
5 โรงพยาบาลเขื่องใน 563426102380503613234062355098
6 โรงพยาบาลเขมราฐ 398520456233661018241653380
7 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 79623155334634814038176722749
8 โรงพยาบาลนาจะหลวย 26381679759159813901657411508
9 โรงพยาบาลน้ำยืน 32481333577187717112052171605
10 โรงพยาบาลบุณฑริก 40672836133322917124353561676
11 โรงพยาบาลตระการพืชผล 5937417533627984291829932962692
12 โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น 242420421451810504518101311840
13 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 4009145773732801701600170738
14 โรงพยาบาลวารินชำราบ 7324487235637753532774443031
15 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 63052495182042641119212163365
16 โรงพยาบาลตาลสุม 14178011531228029421921166
17 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 197914971541593318771261522
18 โรงพยาบาลสำโรง 29504961594180157013163961589
19 โรงพยาบาลดอนมดแดง 1224809971006516759951020
20 โรงพยาบาลสิรินธร 254015725515750013421131462
21 โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม 15204606041279217631121285
22 โรงพยาบาลนาเยีย 12897164349111179261869
23 โรงพยาบาลนาตาล 18626532861547351564561515
24 โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก 1299513673953281913146757
25 โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ 136183333104001594291096
26 โรงพยาบาลน้ำขุ่น 12008072391079306561501060
รวมทั้งสิ้น 86629 45652 19086 53616 1292 1292 41639 5167 47270

Last update : 15 มี.ค. 2562