ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 17 มิ.ย. 2562
เด็ก 0-5 ปี ตรวจพบพัฒนาการล่าช้า
จังหวัดอุบลราชธานี    ปีงบประมาณ 2562
ที่ CUP จำนวนเด็กล่าช้า ปี 2562 จำนวนเด็กล่าช้า ปี 2561 จำนวนเด็กล่าช้า ปี 2560 จำนวนเด็กล่าช้า ปี 2559 จำนวนเด็กล่าช้า ปี 2558
1 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ 46720
2 โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 01200
3 โรงพยาบาลโขงเจียม 00140
4 โรงพยาบาลเขื่องใน 64260
5 โรงพยาบาลเขมราฐ 13440
6 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 1121070
7 โรงพยาบาลนาจะหลวย 82410
8 โรงพยาบาลน้ำยืน 1014630
9 โรงพยาบาลบุณฑริก 011720
10 โรงพยาบาลตระการพืชผล 171130
11 โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น 42151
12 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 517520
13 โรงพยาบาลวารินชำราบ 319852
14 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 03230
15 โรงพยาบาลตาลสุม 01300
16 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 20010
17 โรงพยาบาลสำโรง 02750
18 โรงพยาบาลดอนมดแดง 45430
19 โรงพยาบาลสิรินธร 02110
20 โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม 11200
21 โรงพยาบาลนาเยีย 01000
22 โรงพยาบาลนาตาล 01010
23 โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก 33140
24 โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ 02610
25 โรงพยาบาลน้ำขุ่น 31010
รวมทั้งสิ้น 84 100 104 64 3

		
Last update : 17 มิ.ย. 2562