ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2018-11-17 05:20:11
วัคซีนเด็ก 0 - 5 ปี
จังหวัดอุบลราชธานี    ปีงบประมาณ 2562
ที่ CUP จำนวนเด็ก 0-5 ปี
1 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ 7158
2 โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 3398
3 โรงพยาบาลโขงเจียม 1953
4 โรงพยาบาลเขื่องใน 4348
5 โรงพยาบาลเขมราฐ 4076
6 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 8166
7 โรงพยาบาลนาจะหลวย 2663
8 โรงพยาบาลน้ำยืน 3732
9 โรงพยาบาลบุณฑริก 4373
10 โรงพยาบาลตระการพืชผล 5807
11 โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น 1774
12 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 3273
13 โรงพยาบาลวารินชำราบ 5989
14 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 5593
15 โรงพยาบาลตาลสุม 1467
16 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 2360
17 โรงพยาบาลสำโรง 2554
18 โรงพยาบาลดอนมดแดง 1192
19 โรงพยาบาลสิรินธร 2900
20 โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม 1342
21 โรงพยาบาลนาเยีย 1395
22 โรงพยาบาลนาตาล 1806
23 โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก 1348
24 โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ 1197
25 โรงพยาบาลน้ำขุ่น 1431
รวมทั้งสิ้น 81295

ประมวลผลวันที่ : 2018-11-17 05:20:11