ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 22 มี.ค. 2562
วัคซีนเด็ก 0 - 5 ปี
จังหวัดอุบลราชธานี    ปีงบประมาณ 2562
ที่ CUP จำนวนเด็ก 0-5 ปี
1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 1473
2 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ 5956
3 โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 3626
4 โรงพยาบาลโขงเจียม 2135
5 โรงพยาบาลเขื่องใน 4694
6 โรงพยาบาลเขมราฐ 4507
7 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 8732
8 โรงพยาบาลนาจะหลวย 2844
9 โรงพยาบาลน้ำยืน 4030
10 โรงพยาบาลบุณฑริก 4781
11 โรงพยาบาลตระการพืชผล 6168
12 โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น 1918
13 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 3507
14 โรงพยาบาลวารินชำราบ 6535
15 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 5981
16 โรงพยาบาลตาลสุม 1534
17 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 2423
18 โรงพยาบาลสำโรง 2780
19 โรงพยาบาลดอนมดแดง 1270
20 โรงพยาบาลสิรินธร 3105
21 โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม 1427
22 โรงพยาบาลนาเยีย 1521
23 โรงพยาบาลนาตาล 1911
24 โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก 1435
25 โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ 1298
26 โรงพยาบาลน้ำขุ่น 1571
รวมทั้งสิ้น 87162

ประมวลผลวันที่ : 22 มี.ค. 2562