ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 17 มิ.ย. 2562
วัคซีนเด็ก 0 - 5 ปี
จังหวัดอุบลราชธานี    ปีงบประมาณ 2562
ที่ CUP จำนวนเด็ก 0-5 ปี
1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 1530
2 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ 6240
3 โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 3795
4 โรงพยาบาลโขงเจียม 2228
5 โรงพยาบาลเขื่องใน 4880
6 โรงพยาบาลเขมราฐ 4660
7 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 9039
8 โรงพยาบาลนาจะหลวย 2928
9 โรงพยาบาลน้ำยืน 4181
10 โรงพยาบาลบุณฑริก 4940
11 โรงพยาบาลตระการพืชผล 5801
12 โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น 1996
13 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 3638
14 โรงพยาบาลวารินชำราบ 6851
15 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 6461
16 โรงพยาบาลตาลสุม 1572
17 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 2611
18 โรงพยาบาลสำโรง 2807
19 โรงพยาบาลดอนมดแดง 1465
20 โรงพยาบาลสิรินธร 3209
21 โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม 1481
22 โรงพยาบาลนาเยีย 1603
23 โรงพยาบาลนาตาล 1973
24 โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก 1471
25 โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ 1357
26 โรงพยาบาลน้ำขุ่น 1621
รวมทั้งสิ้น 90338

ประมวลผลวันที่ : 17 มิ.ย. 2562