ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2019-01-21 05:32:56
วัคซีนเด็ก 0 - 5 ปี
จังหวัดอุบลราชธานี    ปีงบประมาณ 2562
ที่ CUP จำนวนเด็ก 0-5 ปี
1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 1444
2 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ 5796
3 โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 3508
4 โรงพยาบาลโขงเจียม 2071
5 โรงพยาบาลเขื่องใน 4538
6 โรงพยาบาลเขมราฐ 4319
7 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 8483
8 โรงพยาบาลนาจะหลวย 2771
9 โรงพยาบาลน้ำยืน 3923
10 โรงพยาบาลบุณฑริก 4669
11 โรงพยาบาลตระการพืชผล 6086
12 โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น 1871
13 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 3388
14 โรงพยาบาลวารินชำราบ 6241
15 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 5782
16 โรงพยาบาลตาลสุม 1497
17 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 2506
18 โรงพยาบาลสำโรง 2748
19 โรงพยาบาลดอนมดแดง 1232
20 โรงพยาบาลสิรินธร 3015
21 โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม 1481
22 โรงพยาบาลนาเยีย 1471
23 โรงพยาบาลนาตาล 1856
24 โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก 1392
25 โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ 1259
26 โรงพยาบาลน้ำขุ่น 1529
รวมทั้งสิ้น 84876

ประมวลผลวันที่ : 2019-01-21 05:32:56