CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 17 มิ.ย. 2562
หญิงหลังคลอดได้รับการทับหม้อเกลือ
จังหวัดอุบลราชธานี    ปีงบประมาณ 2562
ที่ CUP จำนวนหญิงหลังคลอดทั้งหมด ทับหม้อเกลือครบ 5 ครั้ง ร้อยละ
1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 12300.00
2 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ 39241.02
3 โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 2682910.82
4 โรงพยาบาลโขงเจียม 19631.53
5 โรงพยาบาลเขื่องใน 30700.00
6 โรงพยาบาลเขมราฐ 3806617.37
7 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 56900.00
8 โรงพยาบาลนาจะหลวย 16653.01
9 โรงพยาบาลน้ำยืน 33210.30
10 โรงพยาบาลบุณฑริก 30900.00
11 โรงพยาบาลตระการพืชผล 35910930.36
12 โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น 9955.05
13 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 2106530.95
14 โรงพยาบาลวารินชำราบ 52910.19
15 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 49661.21
16 โรงพยาบาลตาลสุม 941617.02
17 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 2063316.02
18 โรงพยาบาลสำโรง 19300.00
19 โรงพยาบาลดอนมดแดง 811316.05
20 โรงพยาบาลสิรินธร 2863411.89
21 โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม 951920.00
22 โรงพยาบาลนาเยีย 9511.05
23 โรงพยาบาลนาตาล 10510.95
24 โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก 8433.57
25 โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ 11254.46
26 โรงพยาบาลน้ำขุ่น 10900.00
รวมทั้งสิ้น 6195 419 6.76
#การจำแนกสิทธิ์UC ด้วย INSTYPE='0100'
-การคำนวณอายุ คำนวณโดยใช้ วันต้นปีงบประมาณลบด้วย วันเกิด
-HDC ใช้ script ของกรมแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข

#การนับรายงาน
-การบริการ 1 ครั้งต้องประกอบด้วย หัตถการครบทั้ง 5 รายการ ดังนี้
 9007712 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการทับหม้อเกลือที่ทั่วร่างกาย
 9007713 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการนวดที่ทั่วร่างกาย
 9007714 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการประคบสมุนไพรที่ทั่วร่างกาย
 9007716 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการอบไอน้ าสมุนไพรที่ทั่วร่างกาย
 9007730 การบริบาลหญิงหลังคลอดด้วยการปฏิบัติตัวสำหรับหลังคลอดที่ทั่วร่างกาย

#ได้รับบริการ(คน) หมายถึง พบการบริการตามเงื่อนไขด้านบนอย่างน้อย 1 ครั้ง
-พบประวัติคลอด(คน) หมายถึง ผู้รับบริการดังกล่าว สามารถเชื่อมโยงรหัสบัตรประชาชนกับแฟ้มประวัติการคลอดมารดาของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้ (แฟ้ม labor เชื่อมโยงโดย CID)
-จำนวนบริการ(ครั้ง) หมายถึง จำนวนรวมครั้งการบริการตามเงื่อนไขด้านบน ทั้งนี้การบริการต่อคนที่เกิน 5 ครั้ง จะนับเท่ากับ 5 ครั้งเท่านั้น
-บริการพบประวัติ(ครั้ง) หมายถึง นับเฉพาะผู้รับบริการที่พบประวัติการคลอด เป็นจำนวนรวมครั้งการบริการตามเงื่อนไขด้านบน ทั้งนี้ การบริการต่อคนที่เกิน 5 ครั้ง จะนับเท่ากับ 5 ครั้งเท่านั้น 

#บริการเกิน 90 วัน เกณฑ์การบริการ กำหนดให้บริการครั้งแรกและครั้งสุดท้าย ห่างกันได้ไม่เกิน 90 วัน
-บริการล่าช้า มารดาหลังคลอดควรได้รับการบริการครั้งแรกภายใน 45 วัน หลังวันที่คลอดบุตร หากเกิน 45 วันถือว่าล่าช้า
#การเชื่อมโยงข้อมูล
-แฟ้มหัตถการ (procedure_opd) เชื่อมโยงแฟ้ม ผู้รับบริการ (service) เชื่อมโยงแฟ้มประชากร (person) เชื่อมโยงแฟ้มประวัติการคลอด labor
-รหัสหัตถการเป็น 9007712 , 9007713 , 9007714 , 9007716 ,9007730
-เพศ = 2 คลอดในปีงบประมาณ
Last update : 17 มิ.ย. 2562