ประมวลผลวันที่ : 17 มิ.ย. 2562
คนไข้ในพระราชานุเคราะห์
จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ อำเภอ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (ติดตามเยี่ยมทุกเดือน) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (รับเงินพระราชทาน) สมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ มูลนิธิพอ.สว. มูลนิธิจุฬาภรณ์ (ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี) ผู้ป่วยถวายฎีกา ผู้ด้อยโอกาสในสังคม รวม
1 เมืองอุบลราชธานี 123
2 ศรีเมืองใหม่ 717125
3 โขงเจียม 6612
4 เขื่องใน 2114
5 เขมราฐ 22
6 เดชอุดม 21115
7 นาจะหลวย 1135
8 น้ำยืน 5371153
9 บุณฑริก 71711127
10 ตระการพืชผล 44
11 กุดข้าวปุ้น 0
12 ม่วงสามสิบ 0
13 วารินชำราบ 1258
14 พิบูลมังสาหาร 151420
15 ตาลสุม 0
16 โพธิ์ไทร 66
17 สำโรง 0
18 ดอนมดแดง 0
19 สิรินธร 31317134
20 ทุ่งศรีอุดม 0
21 นาเยีย 0
22 นาตาล 11
23 เหล่าเสือโก้ก 11
24 สว่างวีระวงศ์ 1717
25 น้ำขุ่น 5712
รวม 39 48 102 6 30 6 8 0 239