คนไข้ในพระราชานุคราะห์
จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ อำเภอ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (ติดตามเยี่ยมทุกเดือน) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (รับเงินพระราชทาน) สมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ มูลนิธิพอ.สว. มูลนิธิจุฬาภรณ์ (ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี) ผู้ป่วยถวายฎีกา ผู้ด้อยโอกาสในสังคม
1 เมืองอุบลราชธานี 12
2 ศรีเมืองใหม่ 7171
3 โขงเจียม 66
4 เขื่องใน 211
5 เขมราฐ
6 เดชอุดม 112
7 นาจะหลวย 113
8 น้ำยืน 53811
9 บุณฑริก 717111
10 ตระการพืชผล 4
11 กุดข้าวปุ้น
12 ม่วงสามสิบ
13 วารินชำราบ 125
14 พิบูลมังสาหาร 1514
15 ตาลสุม
16 โพธิ์ไทร 6
17 สำโรง
18 ดอนมดแดง
19 สิรินธร 314171
20 ทุ่งศรีอุดม
21 นาเยีย
22 นาตาล
23 เหล่าเสือโก้ก 1
24 สว่างวีระวงศ์ 15
25 น้ำขุ่น 57
รวม 37 47 103 6 29 5 8 0