ประมวลผลวันที่ : 22 มี.ค. 2562
การขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรคปี 2562
จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ CUP เป้าหมาย ปี 2562 ชนิดของผู้ป่วยใหม่ รวมผู้ป่วยใหม่ ผลการดำเนินงาน
จำนวนประชากร ณ 1 ธค.60 (ราย) Estimated incidence (all form) ราย เสมหะบวก(M+) เสมหะลบ(M-) วัณโรคนอกปอด(EP) กลับเป็นซ้ำ
1โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์00 328486 252270
2โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์00 172313 2550
3โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี00 200 020
4โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี00 000 000
5โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า00 000 000
6เมืองอุบลราชธานี222,610347 5110799 2728481.84
7ศรีเมืองใหม่70,837111 1611 22018.02
8โขงเจียม37,95359 632 01118.64
9เขื่องใน108,305169 2581 33721.89
10เขมราฐ81,273127 830 21310.24
11เดชอุดม177,973278 28176 55620.14
12นาจะหลวย58,52791 620 088.79
13น้ำยืน70,835111 1242 11917.12
14บุณฑริก94,557148 1162 12013.51
15ตระการพืชผล122,670191 261012 04825.13
16กุดข้าวปุ้น41,38865 712 01015.38
17ม่วงสามสิบ85,063133 1755 33022.56
18วารินชำราบ162,583254 331825 27830.71
19พิบูลมังสาหาร132,388207 2075 33516.91
20ตาลสุม33,11852 320 059.62
21โพธิ์ไทร46,75673 1331 32027.4
22สำโรง54,30385 797 12428.24
23ดอนมดแดง27,39143 800 31125.58
24สิรินธร54,69685 322 189.41
25ทุ่งศรีอุดม29,06445 600 0613.33
26นาเยีย27,11442 510 1716.67
27นาตาล37,95059 1010 01118.64
28เหล่าเสือโก้ก27,91144 730 01022.73
29สว่างวีระวงศ์31,16749 644 01428.57
30น้ำขุ่น33,20152 310 047.69
รวมทั้งสิ้น 1,869,6332,9173372181765878927.05
#ที่มา : โปรแกรม TBCM online : รายงานวัณโรค (ดึงข้อมูลวันที่ 2019-03-07)
ประมวลผลวันที่ : 22 มี.ค. 2562