ประมวลผลวันที่ : 17 มิ.ย. 2562
การขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรคปี 2562
จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ CUP เป้าหมาย ปี 2562 ชนิดของผู้ป่วยใหม่ รวมผู้ป่วยใหม่ ผลการดำเนินงาน
จำนวนประชากร ณ 1 ธค.60 (ราย) Estimated incidence (all form) ราย เสมหะบวก(M+) เสมหะลบ(M-) วัณโรคนอกปอด(EP) กลับเป็นซ้ำ
1โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์00 0129114 322750
2โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์00 000 000
3โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี00 000 000
4โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี00 121 040
5โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า00 020 020
6เมืองอุบลราชธานี222,610347 1133115 3228180.98
7ศรีเมืองใหม่70,837111 111 365.41
8โขงเจียม37,95359 033 0610.17
9เขื่องใน108,305169 4153 62816.57
10เขมราฐ81,273127 031 264.72
11เดชอุดม177,973278 6267 84716.91
12นาจะหลวย58,52791 020 022.2
13น้ำยืน70,835111 152 41210.81
14บุณฑริก94,557148 1144 22114.19
15ตระการพืชผล122,670191 41514 03317.28
16กุดข้าวปุ้น41,38865 333 0913.85
17ม่วงสามสิบ85,063133 3125 32317.29
18วารินชำราบ162,583254 32938 57529.53
19พิบูลมังสาหาร132,388207 098 52210.63
20ตาลสุม33,11852 120 035.77
21โพธิ์ไทร46,75673 131 4912.33
22สำโรง54,30385 1117 22124.71
23ดอนมดแดง27,39143 030 3613.95
24สิรินธร54,69685 031 155.88
25ทุ่งศรีอุดม29,06445 100 012.22
26นาเยีย27,11442 230 1614.29
27นาตาล37,95059 110 023.39
28เหล่าเสือโก้ก27,91144 241 0715.91
29สว่างวีระวงศ์31,16749 154 01020.41
30น้ำขุ่น33,20152 110 023.85
รวมทั้งสิ้น 1,869,6332,917383062188164322.05
#ที่มา : โปรแกรม TBCM online : รายงานวัณโรค (ดึงข้อมูลวันที่ 2019-06-16)
ประมวลผลวันที่ : 17 มิ.ย. 2562