ประมวลผลวันที่ : 2019-01-21 05:02:22
การขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรคปี 2562
จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ CUP เป้าหมาย ปี 2562 ชนิดของผู้ป่วยใหม่ รวมผู้ป่วยใหม่ ผลการดำเนินงาน
จำนวนประชากร ณ 1 ธค.60 (ราย) Estimated incidence (all form) ราย เสมหะบวก(M+) เสมหะลบ(M-) วัณโรคนอกปอด(EP) กลับเป็นซ้ำ
1โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์00 215862 191600
2โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์00 132010 1440
3โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี00 000 000
4โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี00 000 000
5โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า00 000 000
6เมืองอุบลราชธานี222,610347 347872 2020458.79
7ศรีเมืองใหม่70,837111 910 21210.81
8โขงเจียม37,95359 522 0915.25
9เขื่องใน108,305169 1330 11710.06
10เขมราฐ81,273127 520 186.3
11เดชอุดม177,973278 14134 33412.23
12นาจะหลวย58,52791 500 055.49
13น้ำยืน70,835111 811 1119.91
14บุณฑริก94,557148 960 01510.14
15ตระการพืชผล122,670191 15712 03417.8
16กุดข้าวปุ้น41,38865 111 034.62
17ม่วงสามสิบ85,063133 910 2129.02
18วารินชำราบ162,583254 21917 04718.5
19พิบูลมังสาหาร132,388207 1373 22512.08
20ตาลสุม33,11852 300 035.77
21โพธิ์ไทร46,75673 1230 21723.29
22สำโรง54,30385 382 11416.47
23ดอนมดแดง27,39143 500 2716.28
24สิรินธร54,69685 231 178.24
25ทุ่งศรีอุดม29,06445 601 0715.56
26นาเยีย27,11442 310 049.52
27นาตาล37,95059 610 0711.86
28เหล่าเสือโก้ก27,91144 320 0511.36
29สว่างวีระวงศ์31,16749 412 0714.29
30น้ำขุ่น33,20152 100 011.92
รวมทั้งสิ้น 1,869,6332,9172091501183851517.66
#ที่มา : โปรแกรม TBCM online : รายงานวัณโรค (ดึงข้อมูลวันที่ 2019-01-14)
ประมวลผลวันที่ : 2019-01-21 05:02:22