ประมวลผลวันที่ : 2019-01-21 05:02:22
ผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่และกลับเป็นซ้ำปี 2562
จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ CUP จำนวนผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรักษา(ราย) ผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
success ตาย ขาดยา ล้มเหลว โอนออก กำลังรักษา
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1เมืองอุบลราชธานี200 2131.500003316.516281
2ศรีเมืองใหม่11 000000000011100
3โขงเจียม9 00000000009100
4เขื่องใน17 0000000015.881694.12
5เขมราฐ8 00112.5000000787.5
6เดชอุดม34 00000000617.652882.35
7นาจะหลวย5 00120000000480
8น้ำยืน11 000000000011100
9บุณฑริก15 0016.670000001493.33
10ตระการพืชผล34 0000000038.823191.18
11กุดข้าวปุ้น3 00000000003100
12ม่วงสามสิบ12 00000000216.671083.33
13วารินชำราบ47 0036.38000024.264289.36
14พิบูลมังสาหาร25 000000000025100
15ตาลสุม3 00000000133.33266.67
16โพธิ์ไทร16 0000000016.251593.75
17สำโรง13 0017.690000001292.31
18ดอนมดแดง7 00000000114.29685.71
19สิรินธร7 00000000114.29685.71
20ทุ่งศรีอุดม7 00114.29000000685.71
21นาเยีย4 00000000004100
22นาตาล7 00000000007100
23เหล่าเสือโก้ก5 00000000005100
24สว่างวีระวงศ์7 00000000007100
25น้ำขุ่น1 00000000001100
รวมทั้งสิ้น 50820.39112.1700.0000.005110.0444487.40
#ที่มา : https://tbcmthailand.net/ ดึงข้อมูล ณ วันที่  2019-01-14)
ประมวลผลวันที่ : 2019-01-21 05:02:22