ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 01 ม.ค. 2513
ผลงาน Fit test
อุบลราชธานี    ปีงบประมาณ 2562
ที่ CUP เป้าหมาย ผลงานปี 61 ผลงานปี 62
1 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ 47564344751
2 โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 131009730
3 โรงพยาบาลโขงเจียม 60545570
4 โรงพยาบาลเขื่องใน 2249226700
5 โรงพยาบาลเขมราฐ 1489712680
6 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 3253031960
7 โรงพยาบาลนาจะหลวย 100778970
8 โรงพยาบาลน้ำยืน 1148010560
9 โรงพยาบาลบุณฑริก 1598913950
10 โรงพยาบาลตระการพืชผล 2362025240
11 โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น 78096740
12 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 1691913430
13 โรงพยาบาลวารินชำราบ 2812626530
14 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 2349118520
15 โรงพยาบาลตาลสุม 55175510
16 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 82708060
17 โรงพยาบาลสำโรง 112759711
18 โรงพยาบาลดอนมดแดง 51175000
19 โรงพยาบาลสิรินธร 93395830
20 โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม 53374460
21 โรงพยาบาลนาเยีย 53514080
22 โรงพยาบาลนาตาล 70037930
23 โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก 53854730
24 โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ 54815410
25 โรงพยาบาลน้ำขุ่น 54825570
รวมทั้งสิ้น 347705 31134 52

Last update : 01 ม.ค. 2513