ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 17 มิ.ย. 2562
ผลงาน Fit test
อุบลราชธานี    ปีงบประมาณ 2562
ที่ CUP เป้าหมาย ผลงานปี 61 ผลงานปี 62
1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 18011390150
2 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ 2987628661552
3 โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 13334944586
4 โรงพยาบาลโขงเจียม 6106521386
5 โรงพยาบาลเขื่องใน 2260725531438
6 โรงพยาบาลเขมราฐ 155201271809
7 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 3300131211159
8 โรงพยาบาลนาจะหลวย 10207879627
9 โรงพยาบาลน้ำยืน 115501016619
10 โรงพยาบาลบุณฑริก 162181352864
11 โรงพยาบาลตระการพืชผล 2341123791440
12 โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น 7906661207
13 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 1699812911012
14 โรงพยาบาลวารินชำราบ 2851125632403
15 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 2538517741234
16 โรงพยาบาลตาลสุม 5519527391
17 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 8339718408
18 โรงพยาบาลสำโรง 1144195993
19 โรงพยาบาลดอนมดแดง 5136513354
20 โรงพยาบาลสิรินธร 9449755532
21 โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม 5411440158
22 โรงพยาบาลนาเยีย 5283404235
23 โรงพยาบาลนาตาล 7062769327
24 โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก 5448460314
25 โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ 5570524328
26 โรงพยาบาลน้ำขุ่น 5581540362
รวมทั้งสิ้น 352880 30190 17988

Last update : 17 มิ.ย. 2562