ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 2018-11-07 17:04:14
เด็ก 9, 18, 30, 42, 60 เดือน ได้รับการประเมินพัฒนาการ
อุบลราชธานี    ปีงบประมาณ 2562
ที่ CUP รวมทั้งสิ้น ตุลาคม 61 พฤศจิกายน 61 ธันวาคม 61 มกราคม 62 กุมภาพันธ์ 62 มีนาคม 62 เมษายน 62 พฤษภาคม 62 มิถุนายน 62 กรกฎาคม 62 สิงหาคม 62 กันยายน 62
เป้า
หมาย
ตรวจ ร้อย
ละ
สงสัย
ล่าช้า
ร้อย
ละ
เป้าหมาย ตรวจ สงสัยล่าช้า เป้าหมาย ตรวจ สงสัยล่าช้า เป้าหมาย ตรวจ สงสัยล่าช้า เป้าหมาย ตรวจ สงสัยล่าช้า เป้าหมาย ตรวจ สงสัยล่าช้า เป้าหมาย ตรวจ สงสัยล่าช้า เป้าหมาย ตรวจ สงสัยล่าช้า เป้าหมาย ตรวจ สงสัยล่าช้า เป้าหมาย ตรวจ สงสัยล่าช้า เป้าหมาย ตรวจ สงสัยล่าช้า เป้าหมาย ตรวจ สงสัยล่าช้า เป้าหมาย ตรวจ สงสัยล่าช้า
1 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ 124124719.906526.32644243615974457800631005290063800612005710050600520004080046600
2 โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 5486912.592536.2328169252670025300283002820030600295002820024900230001910024100
3 โรงพยาบาลโขงเจียม 2823010.64516.671493051330016000154001500017300164001640016100135001020014100
4 โรงพยาบาลเขื่องใน 69613419.255238.81361133513351136700362003490038700326003610035000317002820029800
5 โรงพยาบาลเขมราฐ 672517.5900.003535103190033400312003350037200323003830031400280002320028100
6 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 13231047.864240.38686104426370065700705006980070000648006210067300578005000054000
7 โรงพยาบาลนาจะหลวย 427133.04969.232181392090021600198002390025200225002430018000188001620017200
8 โรงพยาบาลน้ำยืน 6117111.622332.3932671232850032500326002910032200308002900027400270001980024800
9 โรงพยาบาลบุณฑริก 753435.711432.5637643143770036000380003470037900336003640031300291002710029700
10 โรงพยาบาลตระการพืชผล 979575.821424.5649057144890044500483005140051200506005000046000417003730037200
11 โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น 281103.56330.001391031420013000147001390015900150001400015600133001070013400
12 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 5087214.171419.4426970142392024000253002620029100285002770025600256002290021400
13 โรงพยาบาลวารินชำราบ 959828.552125.6149182214680050400495004680051400535004570046900419003950041700
14 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 926929.942931.5245785264697345100477004710049900439004550045900384003300037400
15 โรงพยาบาลตาลสุม 2627829.771924.361247819138001160011000124001350097001140010300102001030011400
16 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 404215.20314.292132131910018500168001870021300172001910019300196001510013900
17 โรงพยาบาลสำโรง 3865413.991324.0718454132020019200199002170022100226001980023800173001450019500
18 โรงพยาบาลดอนมดแดง 17595.14444.448994860092008200880012000105001060084001080076008600
19 โรงพยาบาลสิรินธร 499224.41731.822382272610022600248002490026100224002240021600211001800019400
20 โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม 220135.91430.771051341150010900113001020011400107001100010600970070008300
21 โรงพยาบาลนาเยีย 2294519.652351.11115452311400102001140012400117001150011600109009000850010300
22 โรงพยาบาลนาตาล 297299.761034.481622910135001470014400155001520015200154001420011500930012000
23 โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก 2222611.71726.9210926711300112001290011400105001110011200113001080071008000
24 โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ 199199.5500.009219010700104001070010300106001030091007700750070009300
25 โรงพยาบาลน้ำขุ่น 235166.8100.001051601300010600123001320014100118001250010400910093009300
รวมทั้งสิ้น 13334140710.5540628.86677613933986558148651100674300666900718900668200664900630500578400491700549500