ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 22 มี.ค. 2562
เด็ก 0-5 ปี อ้วน ผอม เตี้ย
จังหวัดอุบลราชธานี    ปีงบประมาณ 2562
ที่ CUP จำนวนเด็กทั้งหมด เด็กผอม เด็กค่อนข้างผอม เด็กเริ่มอ้วน เด็กอ้วน เด็กอ้วนมาก เด็กเตี้ย เด็กค่อนข้างเตี้ย
1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 14084841696936060
2 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ 59142101832793072010320
3 โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 3620124811571581320215
4 โรงพยาบาลโขงเจียม 2146866010075390152
5 โรงพยาบาลเขื่องใน 47122231743232541340366
6 โรงพยาบาลเขมราฐ 446310597293195910276
7 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 87434822863924312800566
8 โรงพยาบาลนาจะหลวย 283910888138127800190
9 โรงพยาบาลน้ำยืน 39852061531981721270313
10 โรงพยาบาลบุณฑริก 48401711511991601070299
11 โรงพยาบาลตระการพืชผล 56522401873243332250324
12 โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น 18666362131131620121
13 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 35451841581951951390295
14 โรงพยาบาลวารินชำราบ 65012712253033002730367
15 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 59552381992732761640435
16 โรงพยาบาลตาลสุม 15316534588758086
17 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 243987839749350131
18 โรงพยาบาลสำโรง 266410659134113790150
19 โรงพยาบาลดอนมดแดง 12803327586041084
20 โรงพยาบาลสิรินธร 3087146113127107500186
21 โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม 142971727471470153
22 โรงพยาบาลนาเยีย 15282022342014052
23 โรงพยาบาลนาตาล 1912404098116490194
24 โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก 14236252103119660118
25 โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ 129870645238280108
26 โรงพยาบาลน้ำขุ่น 157411980619142089
รวมทั้งสิ้น 86354 3578 2791 4270 4054 2599 0 5650
# แหล่งข้อมูล 43 แฟ้ม
# แฟ้มที่ใช้ในการประมวลผล person, nutition
# เงื่อนไขในการกรองข้อมูล
# 1. เด็ก หมายถึง เด็กอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน
# 2. สถานะบุคคล = มีชื่ออยู่จริง หรือ ไม่มีชื่ออยู่จริง ( 1,3 ) 
# 3. สาเหตุการจำหน่าย = ไม่จำหน่าย ( 9 )