ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ :
เด็ก 0-5 ปี อ้วน ผอม เตี้ย
จังหวัดอุบลราชธานี    ปีงบประมาณ 2562
ที่ CUP จำนวนเด็กทั้งหมด เด็กอ้วน เด็กผอม เด็กเตี้ย เด็กเริ่มอ้วน เด็กค่อนข้างผอม เด็กค่อนข้างเตี้ย
1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 399441616624747
2 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ 178400366
3 โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 2541099171818
4 โรงพยาบาลโขงเจียม 4822211212
5 โรงพยาบาลเขื่องใน 230000000
6 โรงพยาบาลเขมราฐ 134444111212
7 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 276977292323
8 โรงพยาบาลนาจะหลวย 467988141919
9 โรงพยาบาลน้ำยืน 52494040337878
10 โรงพยาบาลบุณฑริก 2791477453232
11 โรงพยาบาลตระการพืชผล 68200588
12 โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น 167444122424
13 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 207233799
14 โรงพยาบาลวารินชำราบ 240933191414
15 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 22644451010
16 โรงพยาบาลตาลสุม 128233588
17 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 226000000
18 โรงพยาบาลสำโรง 148244112626
19 โรงพยาบาลดอนมดแดง 11606633737
20 โรงพยาบาลสิรินธร 176000102727
21 โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม 16113363333
22 โรงพยาบาลนาเยีย 3451111204040
23 โรงพยาบาลนาตาล 28100000
24 โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก 41111066
25 โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ 121000200
26 โรงพยาบาลน้ำขุ่น 1562181892626
รวมทั้งสิ้น 5343 146 143 143 329 515 515
# แหล่งข้อมูล 43 แฟ้ม
# แฟ้มที่ใช้ในการประมวลผล person, nutition
# เงื่อนไขในการกรองข้อมูล
# 1. เด็ก หมายถึง เด็กอายุ 5 ปี 12 เดือน 29 วัน
# 2. สถานะบุคคล = มีชื่ออยู่จริง หรือ ไม่มีชื่ออยู่จริง ( 1,3 ) 
# 3. สาเหตุการจำหน่าย = ไม่จำหน่าย ( 9 )