ปีงบประมาณ     CUP    
 
ประมวลผลวันที่ : 17 มิ.ย. 2562
เด็ก 0-5 ปี อ้วน ผอม เตี้ย
จังหวัดอุบลราชธานี    ปีงบประมาณ 2562
ที่ CUP จำนวนเด็กทั้งหมด เด็กผอม เด็กค่อนข้างผอม เด็กเริ่มอ้วน เด็กอ้วน เด็กอ้วนมาก เด็กเตี้ย เด็กค่อนข้างเตี้ย
1 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 14665541858752081
2 โรงพยาบาล๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ 61612451982782552030301
3 โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 37771801261822171890299
4 โรงพยาบาลโขงเจียม 22371177912285370188
5 โรงพยาบาลเขื่องใน 48942542132952721410353
6 โรงพยาบาลเขมราฐ 4596183145287186950352
7 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม 90225243164204292810617
8 โรงพยาบาลนาจะหลวย 2912130108197157830235
9 โรงพยาบาลน้ำยืน 41512761882442101380353
10 โรงพยาบาลบุณฑริก 4991197162218191980381
11 โรงพยาบาลตระการพืชผล 57292872173573292110372
12 โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น 19367580119145770135
13 โรงพยาบาลม่วงสามสิบ 36792301961772051540304
14 โรงพยาบาลวารินชำราบ 68193263043353333120445
15 โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร 62363272533363262050482
16 โรงพยาบาลตาลสุม 1569635893112750138
17 โรงพยาบาลโพธิ์ไทร 2622111948674390185
18 โรงพยาบาลสำโรง 26768271142130880166
19 โรงพยาบาลดอนมดแดง 145624407792510110
20 โรงพยาบาลสิรินธร 31881439810386380141
21 โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม 148285916664570132
22 โรงพยาบาลนาเยีย 16073142352118096
23 โรงพยาบาลนาตาล 1966675310679430138
24 โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก 14585561100124790113
25 โรงพยาบาลสว่างวีระวงศ์ 13576056625044089
26 โรงพยาบาลน้ำขุ่น 16241361036375480103
รวมทั้งสิ้น 89611 4263 3393 4585 4334 2856 0 6309
# แหล่งข้อมูล 43 แฟ้ม
# แฟ้มที่ใช้ในการประมวลผล person, nutition
# เงื่อนไขในการกรองข้อมูล
# 1. เด็ก หมายถึง เด็กอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน
# 2. สถานะบุคคล = มีชื่ออยู่จริง หรือ ไม่มีชื่ออยู่จริง ( 1,3 ) 
# 3. สาเหตุการจำหน่าย = ไม่จำหน่าย ( 9 )