ระดับอำเภอ กลุ่มตัวชี้วัด อำเภอ ||view table
ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาระบบบริหารจัดการฯ