ระดับจังหวัด กลุ่มตัวชี้วัด | | แสดงระดับอำเภอ || แสดงระดับหน่วยงาน ||view Chart
KPI ที่พื้นหลังสีฟ้าประมวลจาก 43 แฟ้ม...KPI อื่นๆ บันทึกโดยผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv
  1. อัตราส่วนการตายมารดา (ไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน)
0.00  
16,802.00  
1.00  
5.95  
21/11/2559
  2. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ85 )
0.00  
107,085.00  
104,785.00  
97.85  
21/11/2559
  3. ร้อยละของเด็กนักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน (ไม่เกินร้อยละ 10 ภายในปี 2560)
0.00  
127,941.00  
12,569.00  
9.82  
21/11/2559
  4. อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี (ไม่เกิน 6.5 ต่อ ปชก.เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี แสนคน)
23.00  
341,313.00  
18.00  
5.27  
21/11/2559
  5. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (ไม่เกิน 50 ต่อประชากรหญิงอายุ 15 -19 ปี พันคน ภายในปี 2561)
0.00  
64,761.00  
1,660.00  
25.63  
21/11/2559
  6. ความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรอายุ 15-19 ปี (ไม่เพิ่มขึ้นจากผลการสำรวจ(BSS)ปี 2558)
23.86  
127,547.00  
28,671.00  
22.48  
29/03/2559
  7. อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน (ไม่เกิน 16 ต่อประชากรแสนคนในปีงบประมาณ 2559)
333.00  
1,799,701.00  
163.00  
9.06  
21/11/2559
  8. อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (ลดลงร้อยละ 10 ภายในปี 2562)
0.00  
1,799,701.00  
151.00  
8.39  
21/11/2559
  9. ร้อยละของผู้สูงอายุต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน (ไม่เกินร้อยละ 15)
95.76  
215,010.00  
15,875.00  
7.60  
03/10/2559
ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานฯ
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv
  10. ร้อยละของอำเภอที่มี District Health System (DHS) ที่เชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิกับชุมชนและท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85)
100.00  
25.00  
25.00  
100.00  
12/09/2559
  11. ร้อยละของตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 70)
0.00  
219.00  
219.00  
100.00  
10/05/2559
  12. ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพลดลง (ร้อยละ 50)
178.00  
89.00  
78.00  
56.42  
03/10/2559
  13. ร้อยละของอำเภอสามารถควบคุมโรคติดต่อสำคัญของพื้นที่ได้ (ร้อยละ 50)
40.00  
25.00  
21.00  
84.00  
25/07/2559
  14. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ (ระดับ 5)
0.00  
5.00  
4.00  
4.00  
03/05/2559
  15. ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจากจำหน่ายจากการบำบัดรักษา (3 month remission rate) (ร้อยละ 92)
45.00  
27.00  
27.00  
100.00  
22/11/2559
ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาระบบบริหารจัดการฯ
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv
  16. มีเครือข่ายนักกฎหมายที่เข้มแข็งและบังคับใช้กฎหมายในเรื่องที่สำคัญ (ร้อยละ 70)
0.00  
1.00  
1.00  
85.00  
04/05/2559
  17. ร้อยละของจังหวัดมีระบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป (ร้อยละ 50)
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
28/03/2559
  18. ร้อยละของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร (ร้อยละ 70)
1.00  
1.00  
1.00  
100.00  
11/09/2559
  19. ประสิทธิภาพการบริหารการเงินสามารถควบคุมปัญหาทางการเงินระดับ 7 ของหน่วยบริการในพื้นที่ (ไม่เกินร้อยละ 10)
0.00  
26.00  
1.00  
3.85  
29/03/2559
  20. มูลค่าการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ฯ ของหน่วยงาน (ร้อยละ 20)
13.69  
1,725,158,279.23  
162,760,480.91  
9.43  
22/09/2559
  21. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ (มากกว่า ร้อยละ 75)
0.00  
5.00  
5.00  
100.00  
04/05/2559