ตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานฯ
12. ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพลดลง
ระดับจังหวัด
   Update : 03/10/2559
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ