ตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาและจัดระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานฯ
14. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ
ระดับจังหวัด
   Update : 03/05/2559
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ