ตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาระบบบริหารจัดการฯ
16. มีเครือข่ายนักกฎหมายที่เข้มแข็งและบังคับใช้กฎหมายในเรื่องที่สำคัญ
ระดับจังหวัด
   Update : 04/05/2559
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ