ตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาระบบบริหารจัดการฯ
17. ร้อยละของจังหวัดมีระบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป
ระดับจังหวัด
   Update : 28/03/2559
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ