ตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาระบบบริหารจัดการฯ
21. ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์
ระดับจังหวัด
   Update : 04/05/2559
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ