ตัวชี้วัดกระทรวงฯ ปี 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย
9. ร้อยละของผู้สูงอายุต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน
ระดับจังหวัด
   Update : 03/10/2559
เมือง
   Update : 03/10/2559
ศรีเมืองใหม่
   Update : 03/10/2559
โขงเจียม
   Update : 03/10/2559
เขื่องใน
   Update : 03/10/2559
เขมราฐ
   Update : 03/10/2559
เดชอุดม
   Update : 03/10/2559
นาจะหลวย
   Update : 03/10/2559
น้ำยืน
   Update : 03/10/2559
บุณฑริก
   Update : 03/10/2559
ตระการพืชผล
   Update : 03/10/2559
กุดข้าวปุ้น
   Update : 03/10/2559
ม่วงสามสิบ
   Update : 03/10/2559
วารินชำราบ
   Update : 03/10/2559
พิบูลมังสาหาร
   Update : 03/10/2559
ตาลสุม
   Update : 03/10/2559
โพธิ์ไทร
   Update : 03/10/2559
สำโรง
   Update : 03/10/2559
ดอนมดแดง
   Update : 03/10/2559
สิรินธร
   Update : 03/10/2559
ทุ่งศรีอุดม
   Update : 03/10/2559
นาเยีย
   Update : 03/10/2559
นาตาล
   Update : 03/10/2559
เหล่าเสือโก้ก
   Update : 03/10/2559
สว่างวีระวงศ์
   Update : 03/10/2559
น้ำขุ่น
   Update : 03/10/2559