ระดับจังหวัด กลุ่มตัวชี้วัด | | แสดงระดับอำเภอ || แสดงระดับหน่วยงาน ||view table
P&P Excellence (PA)
Service Excellence (PA)
(30) HACKED BY IQBAL
   Update : 30/09/2560
(42) อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ
   Update : 28/09/2560
(46.1) ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง
   Update : 30/09/2560
(46.2) ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง
   Update : 30/09/2560
(46.3) ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง
   Update : 30/09/2560
People Excellence (PA)
   Update : 04/01/2560
Governance Excellence (PA)
(79) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
   Update : 21/02/2560
(93) ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้าน
   Update : 22/06/2560
(96) ระดับความสำเร็จของการบังค
   Update : 26/12/2559