ระดับจังหวัด กลุ่มตัวชี้วัด | | แสดงระดับอำเภอ || แสดงระดับหน่วยงาน ||view table
P&P Excellence (PA)
(28) ร้อยละของ รพศ./รพท.ที่พัฒ
   Update : 27/12/2559
Service Excellence (PA)
(30) ร้อยละของพื้นที่ที่มีคลิน
   Update : 04/01/2560
(42) อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ
   Update : 25/12/2559
(46.1) ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง
   Update : 15/01/2560
(46.2) ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง
   Update : 15/01/2560
(46.3) ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็ง
   Update : 29/12/2559
People Excellence (PA)
Governance Excellence (PA)
(79) ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด
   Update : 26/12/2559
(93) ร้อยละผลงานวิจัย/R2R ด้าน
   Update : 19/12/2559
(96) ระดับความสำเร็จของการบังค
   Update : 26/12/2559