PA ปี 2560 P&P Excellence (PA)
(19) อัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนน (≤ 18 ต่อ ประชากรแสนคน)
ระดับจังหวัด
   Update : 31/07/2560
เมือง
   Update : 31/07/2560
ศรีเมืองใหม่
   Update : 31/07/2560
โขงเจียม
   Update : 31/07/2560
เขื่องใน
   Update : 31/07/2560
เขมราฐ
   Update : 31/07/2560
เดชอุดม
   Update : 31/07/2560
นาจะหลวย
   Update : 31/07/2560
น้ำยืน
   Update : 31/07/2560
บุณฑริก
   Update : 31/07/2560
ตระการพืชผล
   Update : 31/07/2560
กุดข้าวปุ้น
   Update : 31/07/2560
ม่วงสามสิบ
   Update : 31/07/2560
วารินชำราบ
   Update : 31/07/2560
พิบูลมังสาหาร
   Update : 31/07/2560
ตาลสุม
   Update : 31/07/2560
โพธิ์ไทร
   Update : 31/07/2560
สำโรง
   Update : 31/07/2560
ดอนมดแดง
   Update : 31/07/2560
สิรินธร
   Update : 31/07/2560
ทุ่งศรีอุดม
   Update : 31/07/2560
นาเยีย
   Update : 31/07/2560
นาตาล
   Update : 31/07/2560
เหล่าเสือโก้ก
   Update : 31/07/2560
สว่างวีระวงศ์
   Update : 31/07/2560
น้ำขุ่น
   Update : 31/07/2560