PA ปี 2560 P&P Excellence (PA)
(21) ร้อยละของผลิตภัณฑ์อาหารสดและอาหารแปรรูปมีความปลอดภัย (ร้อยละ 80)
ระดับจังหวัด
   Update : 21/09/2560
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ