PA ปี 2560 Service Excellence (PA)
(33) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) (ร้อยละ 80)
ระดับจังหวัด
   Update : 23/03/2560
   Update : 23/03/2560
   Update : 23/03/2560
   Update : 23/03/2560
   Update : 23/03/2560
   Update : 23/03/2560
   Update : 23/03/2560
   Update : 23/03/2560
   Update : 23/03/2560
   Update : 23/03/2560
   Update : 23/03/2560
   Update : 23/03/2560
   Update : 23/03/2560
   Update : 23/03/2560
   Update : 23/03/2560
   Update : 23/03/2560
   Update : 23/03/2560
   Update : 23/03/2560
   Update : 23/03/2560
   Update : 23/03/2560
   Update : 23/03/2560
   Update : 23/03/2560
   Update : 23/03/2560
   Update : 23/03/2560
   Update : 23/03/2560
   Update : 23/03/2560