ระดับจังหวัด
   Update : //543
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ