PA ปี 2560 People Excellence (PA)
(74) ร้อยละของหน่วยงานที่มีการนำดัชนีความสุขของคนทำงาน (Happy Work Life Index) และ Core Value "MOPH" ไปใช้ (ร้อยละ 50)
ระดับจังหวัด
   Update : 04/01/2560
ศรีเมืองใหม่
   Update : 04/01/2560