PA ปี 2560 Governance Excellence (PA)
(83.2) ร้อยละข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ (Ill Defined) ของจังหวัด (<ร้อยละ 25)
ระดับจังหวัด
   Update : 25/01/2560
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัดระดับอำเภอ