PA ปี 2560 P&P Excellence (PA)
(15) อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (ร้อยละ 85)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (15) อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (ร้อยละ 85)
88.36  
496.00  
405.00  
81.65  
15/05/2560
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมือง
84.66  
101.00  
73.00  
72.28  
15/05/2560
  ศรีเมืองใหม่
96.00  
15.00  
14.00  
93.33  
15/05/2560
  โขงเจียม
81.25  
8.00  
6.00  
75.00  
15/05/2560
  เขื่องใน
85.18  
27.00  
24.00  
88.89  
15/05/2560
  เขมราฐ
94.44  
11.00  
11.00  
100.00  
15/05/2560
  เดชอุดม
78.20  
46.00  
34.00  
73.91  
15/05/2560
  นาจะหลวย
91.66  
14.00  
11.00  
78.57  
15/05/2560
  น้ำยืน
100.00  
17.00  
17.00  
100.00  
15/05/2560
  บุณฑริก
96.87  
21.00  
20.00  
95.23  
15/05/2560
  ตระการพืชผล
85.07  
36.00  
28.00  
77.78  
15/05/2560
  กุดข้าวปุ้น
90.00  
19.00  
16.00  
84.21  
15/05/2560
  ม่วงสามสิบ
97.50  
15.00  
14.00  
93.33  
15/05/2560
  วารินชำราบ
90.58  
51.00  
40.00  
78.43  
15/05/2560
  พิบูลมังสาหาร
91.66  
22.00  
18.00  
81.82  
15/05/2560
  ตาลสุม
100.00  
3.00  
3.00  
100.00  
15/05/2560
  โพธิ์ไทร
82.14  
7.00  
7.00  
100.00  
15/05/2560
  สำโรง
88.88  
19.00  
16.00  
84.21  
15/05/2560
  ดอนมดแดง
77.77  
8.00  
6.00  
75.00  
15/05/2560
  สิรินธร
90.47  
12.00  
7.00  
58.33  
15/05/2560
  ทุ่งศรีอุดม
81.81  
8.00  
6.00  
75.00  
15/05/2560
  นาเยีย
85.71  
3.00  
3.00  
100.00  
15/05/2560
  นาตาล
100.00  
6.00  
6.00  
100.00  
15/05/2560
  เหล่าเสือโก้ก
80.00  
6.00  
6.00  
100.00  
15/05/2560
  สว่างวีระวงศ์
80.00  
7.00  
7.00  
100.00  
15/05/2560
  น้ำขุ่น
83.33  
13.00  
12.00  
92.31  
15/05/2560