PA ปี 2560 P&P Excellence (PA)
(15) อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (ร้อยละ 85)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (15) อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (ร้อยละ 85)
88.36  
954.00  
843.00  
88.36  
23/12/2559
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมือง
84.66  
41.00  
33.00  
80.48  
23/12/2559
  ศรีเมืองใหม่
96.00  
11.00  
11.00  
100.00  
23/12/2559
  โขงเจียม
81.25  
3.00  
2.00  
66.66  
23/12/2559
  เขื่องใน
85.18  
17.00  
14.00  
82.35  
23/12/2559
  เขมราฐ
94.44  
13.00  
13.00  
100.00  
23/12/2559
  เดชอุดม
78.20  
13.00  
10.00  
76.92  
23/12/2559
  นาจะหลวย
91.66  
7.00  
7.00  
100.00  
23/12/2559
  น้ำยืน
100.00  
19.00  
19.00  
100.00  
23/12/2559
  บุณฑริก
96.87  
4.00  
4.00  
100.00  
23/12/2559
  ตระการพืชผล
85.07  
15.00  
13.00  
86.66  
23/12/2559
  กุดข้าวปุ้น
90.00  
10.00  
9.00  
90.00  
23/12/2559
  ม่วงสามสิบ
97.50  
12.00  
12.00  
100.00  
23/12/2559
  วารินชำราบ
90.58  
26.00  
21.00  
80.76  
23/12/2559
  พิบูลมังสาหาร
91.66  
18.00  
17.00  
94.44  
23/12/2559
  ตาลสุม
100.00  
2.00  
2.00  
100.00  
23/12/2559
  โพธิ์ไทร
82.14  
8.00  
7.00  
87.50  
23/12/2559
  สำโรง
88.88  
5.00  
4.00  
80.00  
23/12/2559
  ดอนมดแดง
77.77  
7.00  
6.00  
85.71  
23/12/2559
  สิรินธร
90.47  
1.00  
1.00  
100.00  
23/12/2559
  ทุ่งศรีอุดม
81.81  
1.00  
1.00  
100.00  
23/12/2559
  นาเยีย
85.71  
1.00  
1.00  
100.00  
23/12/2559
  นาตาล
100.00  
3.00  
3.00  
100.00  
23/12/2559
  เหล่าเสือโก้ก
80.00  
3.00  
2.00  
66.66  
23/12/2559
  สว่างวีระวงศ์
80.00  
3.00  
3.00  
100.00  
23/12/2559
  น้ำขุ่น
83.33  
4.00  
3.00  
75.00  
23/12/2559