PA ปี 2560 Governance Excellence (PA)
(83.1) ร้อยละของจังหวัดและหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล (ร้อยละ 100)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (83.1) ร้อยละของจังหวัดและหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล (ร้อยละ 100)
0.00  
385.00  
217.00  
56.36  
25/01/2560
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด