PA ปี 2560 Governance Excellence (PA)
(83.2) ร้อยละข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ (Ill Defined) ของจังหวัด (<ร้อยละ 25)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (83.2) ร้อยละข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ (Ill Defined) ของจังหวัด (<ร้อยละ 25)
25.68  
5,851.00  
1,646.00  
28.13  
14/07/2560
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมือง
12.18  
2,021.00  
323.00  
15.98  
14/07/2560
  ศรีเมืองใหม่
30.09  
146.00  
44.00  
30.14  
14/07/2560
  โขงเจียม
18.83  
77.00  
18.00  
23.38  
14/07/2560
  เขื่องใน
36.08  
282.00  
99.00  
35.11  
14/07/2560
  เขมราฐ
37.35  
204.00  
80.00  
39.22  
14/07/2560
  เดชอุดม
29.81  
403.00  
126.00  
31.27  
14/07/2560
  นาจะหลวย
27.51  
120.00  
33.00  
27.50  
14/07/2560
  น้ำยืน
57.10  
133.00  
100.00  
75.19  
14/07/2560
  บุณฑริก
38.12  
202.00  
83.00  
41.09  
14/07/2560
  ตระการพืชผล
19.88  
302.00  
48.00  
15.89  
14/07/2560
  กุดข้าวปุ้น
39.90  
111.00  
41.00  
36.94  
14/07/2560
  ม่วงสามสิบ
24.22  
250.00  
63.00  
25.20  
14/07/2560
  วารินชำราบ
41.75  
403.00  
207.00  
51.36  
14/07/2560
  พิบูลมังสาหาร
36.59  
306.00  
87.00  
28.43  
14/07/2560
  ตาลสุม
37.93  
65.00  
33.00  
50.77  
14/07/2560
  โพธิ์ไทร
25.97  
124.00  
30.00  
24.19  
14/07/2560
  สำโรง
20.90  
114.00  
23.00  
20.18  
14/07/2560
  ดอนมดแดง
37.59  
70.00  
29.00  
41.43  
14/07/2560
  สิรินธร
29.39  
109.00  
39.00  
35.78  
14/07/2560
  ทุ่งศรีอุดม
32.82  
65.00  
27.00  
41.54  
14/07/2560
  นาเยีย
37.60  
61.00  
22.00  
36.07  
14/07/2560
  นาตาล
32.66  
105.00  
33.00  
31.43  
14/07/2560
  เหล่าเสือโก้ก
33.05  
55.00  
21.00  
38.18  
14/07/2560
  สว่างวีระวงศ์
25.64  
65.00  
20.00  
30.77  
14/07/2560
  น้ำขุ่น
37.50  
58.00  
17.00  
29.31  
14/07/2560