PA ปี 2560 Governance Excellence (PA)
(83.2) ร้อยละข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ (Ill Defined) ของจังหวัด (<ร้อยละ 25)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (83.2) ร้อยละข้อมูลสาเหตุการตายที่ไม่ทราบสาเหตุ (Ill Defined) ของจังหวัด (<ร้อยละ 25)
25.68  
1,849.00  
514.00  
27.80  
25/04/2560
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมือง
12.18  
639.00  
119.00  
18.62  
25/04/2560
  ศรีเมืองใหม่
30.09  
42.00  
5.00  
11.90  
25/04/2560
  โขงเจียม
18.83  
23.00  
4.00  
17.39  
25/04/2560
  เขื่องใน
36.08  
91.00  
25.00  
27.47  
25/04/2560
  เขมราฐ
37.35  
54.00  
18.00  
33.33  
25/04/2560
  เดชอุดม
29.81  
136.00  
44.00  
32.35  
25/04/2560
  นาจะหลวย
27.51  
38.00  
7.00  
18.42  
25/04/2560
  น้ำยืน
57.10  
31.00  
24.00  
77.42  
25/04/2560
  บุณฑริก
38.12  
67.00  
31.00  
46.27  
25/04/2560
  ตระการพืชผล
19.88  
90.00  
14.00  
15.56  
25/04/2560
  กุดข้าวปุ้น
39.90  
44.00  
17.00  
38.64  
25/04/2560
  ม่วงสามสิบ
24.22  
85.00  
22.00  
25.88  
25/04/2560
  วารินชำราบ
41.75  
122.00  
65.00  
53.28  
25/04/2560
  พิบูลมังสาหาร
36.59  
93.00  
19.00  
20.43  
25/04/2560
  ตาลสุม
37.93  
25.00  
12.00  
48.00  
25/04/2560
  โพธิ์ไทร
25.97  
46.00  
14.00  
30.43  
25/04/2560
  สำโรง
20.90  
40.00  
12.00  
30.00  
25/04/2560
  ดอนมดแดง
37.59  
23.00  
10.00  
43.48  
25/04/2560
  สิรินธร
29.39  
33.00  
6.00  
18.18  
25/04/2560
  ทุ่งศรีอุดม
32.82  
23.00  
11.00  
47.83  
25/04/2560
  นาเยีย
37.60  
16.00  
6.00  
37.50  
25/04/2560
  นาตาล
32.66  
30.00  
11.00  
36.67  
25/04/2560
  เหล่าเสือโก้ก
33.05  
18.00  
7.00  
38.89  
25/04/2560
  สว่างวีระวงศ์
25.64  
16.00  
5.00  
31.25  
25/04/2560
  น้ำขุ่น
37.50  
19.00  
4.00  
21.05  
25/04/2560