ระดับอำเภอ กลุ่มตัวชี้วัด อำเภอ ||view Chart
P&P Excellence (PA)
<---->
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template
  (23) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมาก ร้อยละ 20
1.00  
4.00  
4.00  
100.00  
05/04/2561
Service Excellence (PA)
<----> <----> <---->
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template
  (48) ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery
15.00  
132.00  
95.00  
69.17  
20/08/2561
  (50) อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit)
0.00  
395.00  
61.00  
12.94  
22/08/2561
  (51) อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
0.00  
317.00  
287.00  
90.52  
16/07/2561
People Excellence (PA)
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด
Governance Excellence (PA)
<----> <----> <----> <----> <---->
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template
  (63.2) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สสอ. ผ่าน PMQA ระดับ 5 ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:แห่ง)
1.00  
1.00  
1.00  
100.00  
22/08/2561
  (64.1) ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์, โรงพยาบาลทั่วไป,โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์, กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต มีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ร้อยละ 100 (หน่วยนับ:แห่ง)
2.00  
2.00  
2.00  
100.00  
20/08/2561
  (64.1) ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ≥ ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:แห่ง)
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
01/10/2561
  (65) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
10.00  
20.00  
6.00  
30.00  
22/08/2561
  (72) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
0.00  
6.00  
0.00  
0.00  
20/08/2561