ระดับอำเภอ กลุ่มตัวชี้วัด อำเภอ ||view Chart
QOF
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template
  ร้อยละของประชาชนไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวานโดยการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (≥ร้อยละ 60)
0.00  
10,446.00  
9,992.00  
95.65  
10/10/2561
  ร้อยละของประชาชนไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง (≥ร้อยละ 60)
0.00  
9,983.00  
9,582.00  
95.98  
10/10/2561
  ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ (≥ร้อยละ 60)
0.00  
321.00  
307.00  
95.64  
21/02/2562
  การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบงานผู้ป่วยนอก โรคอุจาระร่วงเฉียบพลัน (≤ร้อยละ 20)
0.00  
3,053.00  
455.00  
14.90  
10/10/2561
  การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบงานผู้ป่วยนอก โรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจ (≤ร้อยละ 20)
0.00  
17,109.00  
2,586.00  
15.11  
10/10/2561
  ร้อยละการลดลงของผู้ป่วยอัตรานอนด้วยภาวะที่ควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ACSC) Ambulatory care sensitive conditions ในโรคลมชัก epilepsy ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หืด (Asthma) เบาหวาน (DM) ความดันโลหิตสูง (HT) (ร้อยละ 1)
0.00  
344.00  
371.00  
26.81  
08/10/2561
  ร้อยละสะสมครอบคลุมการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี (≥ร้อยละ 80)
0.00  
6,587.00  
5,555.00  
84.33  
08/10/2561
  อัตราผู้ป่วยเป็นเบาหวานที่สามารถควบคุมน้ำตาลได้ดี (ร้อยละ 40)
0.00  
1,876.00  
392.00  
20.90  
08/10/2561
  อัตราผู้ป่วยเป็นความดันโลหิตสูงที่สามารถควบคุมความดันได้ดี (ร้อยละ 50)
0.00  
3,204.00  
1,799.00  
56.15  
08/10/2561