ระดับจังหวัด|| แสดงระดับอำเภอ || แสดงระดับหน่วยงาน ||view table
กลุ่มตัวชี้วัด


P&P Excellence (PA)
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด
Service Excellence (PA)
(53) จำนวนเมืองสมุนไพร
   Update : 00/00/543
People Excellence (PA)
(57) อัตราการคงอยู่ของบุคลากรส
   Update : 23/01/2561
Governance Excellence (PA)
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด