ระดับจังหวัด|| แสดงระดับอำเภอ || แสดงระดับหน่วยงาน ||view table
กลุ่มตัวชี้วัด


P&P Excellence (PA)
(13) ร้อยละของคณะกรรมการพัฒนาค
   Update : 20/08/2561
(14) ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏ
   Update : 12/02/2561
Service Excellence (PA)
(25) ร้อยละของคลินิกหมอครอบครั
   Update : 21/08/2561
(29.1) ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช
   Update : 02/03/2561
(29.2) ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช
   Update : 02/03/2561
(53) จำนวนเมืองสมุนไพร
   Update : 05/04/2561
People Excellence (PA)
(57) อัตราการคงอยู่ของบุคลากรส
   Update : 13/02/2561
Governance Excellence (PA)
(63.1) ระดับความสำเร็จของการพั
   Update : 22/08/2561