ตัวชี้วัด PA ปี 2561 P&P Excellence (PA)
(23) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมาก ร้อยละ 20
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (23) ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมาก ร้อยละ 20
2.00  
29.00  
28.00  
96.55  
05/04/2561
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมือง
1.00  
4.00  
4.00  
100.00  
05/04/2561
  ศรีเมืองใหม่
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
05/04/2561
  โขงเจียม
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
05/04/2561
  เขื่องใน
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
05/04/2561
  เขมราฐ
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
05/04/2561
  เดชอุดม
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
05/04/2561
  นาจะหลวย
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
05/04/2561
  น้ำยืน
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
05/04/2561
  บุณฑริก
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
05/04/2561
  ตระการพืชผล
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
05/04/2561
  กุดข้าวปุ้น
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
05/04/2561
  ม่วงสามสิบ
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
05/04/2561
  วารินชำราบ
1.00  
2.00  
2.00  
100.00  
05/04/2561
  พิบูลมังสาหาร
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
05/04/2561
  ตาลสุม
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
05/04/2561
  โพธิ์ไทร
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
05/04/2561
  สำโรง
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
05/04/2561
  ดอนมดแดง
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
05/04/2561
  สิรินธร
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
05/04/2561
  ทุ่งศรีอุดม
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
05/04/2561
  นาเยีย
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
05/04/2561
  นาตาล
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
05/04/2561
  เหล่าเสือโก้ก
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
05/04/2561
  สว่างวีระวงศ์
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
05/04/2561
  น้ำขุ่น
0.00  
1.00  
0.00  
0.00  
05/04/2561