ตัวชี้วัด PA ปี 2561 Service Excellence (PA)
(48) ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (48) ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One Day Surgery
45.00  
501.00  
422.00  
81.51  
20/08/2561
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมือง
15.00  
132.00  
95.00  
69.17  
20/08/2561
  ศรีเมืองใหม่
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
20/08/2561
  โขงเจียม
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
20/08/2561
  เขื่องใน
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
20/08/2561
  เขมราฐ
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
20/08/2561
  เดชอุดม
15.00  
33.00  
33.00  
100.00  
20/08/2561
  นาจะหลวย
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
20/08/2561
  น้ำยืน
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
20/08/2561
  บุณฑริก
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
20/08/2561
  ตระการพืชผล
15.00  
18.00  
18.00  
100.00  
20/08/2561
  กุดข้าวปุ้น
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
20/08/2561
  ม่วงสามสิบ
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
20/08/2561
  วารินชำราบ
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
20/08/2561
  พิบูลมังสาหาร
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
20/08/2561
  ตาลสุม
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
20/08/2561
  โพธิ์ไทร
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
20/08/2561
  สำโรง
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
20/08/2561
  ดอนมดแดง
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
20/08/2561
  สิรินธร
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
20/08/2561
  ทุ่งศรีอุดม
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
20/08/2561
  นาเยีย
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
20/08/2561
  นาตาล
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
20/08/2561
  เหล่าเสือโก้ก
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
20/08/2561
  สว่างวีระวงศ์
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
20/08/2561
  น้ำขุ่น
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
20/08/2561