ตัวชี้วัด PA ปี 2561 Service Excellence (PA)
(50) อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (50) อัตราการเสียชีวิตของผู้เจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉิน ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ F2 ขึ้นไป (ทั้งที่ ER และ Admit)
0.00  
871.00  
111.00  
11.19  
22/08/2561
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมือง
0.00  
395.00  
61.00  
12.94  
22/08/2561
  ศรีเมืองใหม่
0.00  
4.00  
0.00  
0.00  
22/08/2561
  โขงเจียม
0.00  
6.00  
1.00  
16.67  
22/08/2561
  เขื่องใน
0.00  
8.00  
0.00  
0.00  
22/08/2561
  เขมราฐ
0.00  
17.00  
1.00  
3.33  
22/08/2561
  เดชอุดม
0.00  
6.00  
0.00  
0.00  
22/08/2561
  นาจะหลวย
0.00  
70.00  
0.00  
0.00  
22/08/2561
  น้ำยืน
0.00  
11.00  
2.00  
11.11  
22/08/2561
  บุณฑริก
0.00  
4.00  
3.00  
50.00  
22/08/2561
  ตระการพืชผล
0.00  
68.00  
7.00  
4.86  
22/08/2561
  กุดข้าวปุ้น
0.00  
15.00  
1.00  
16.67  
22/08/2561
  ม่วงสามสิบ
0.00  
22.00  
9.00  
37.22  
22/08/2561
  วารินชำราบ
0.00  
131.00  
10.00  
6.07  
22/08/2561
  พิบูลมังสาหาร
0.00  
28.00  
6.00  
22.22  
22/08/2561
  ตาลสุม
0.00  
5.00  
1.00  
12.50  
22/08/2561
  โพธิ์ไทร
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
22/08/2561
  สำโรง
0.00  
4.00  
1.00  
50.00  
22/08/2561
  ดอนมดแดง
0.00  
44.00  
0.00  
0.00  
22/08/2561
  สิรินธร
0.00  
29.00  
7.00  
19.02  
22/08/2561
  ทุ่งศรีอุดม
0.00  
3.00  
1.00  
33.33  
22/08/2561
  นาเยีย
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
22/08/2561
  นาตาล
0.00  
1.00  
0.00  
0.00  
22/08/2561
  เหล่าเสือโก้ก
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
22/08/2561
  สว่างวีระวงศ์
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
22/08/2561
  น้ำขุ่น
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
22/08/2561