ตัวชี้วัด PA ปี 2561 Service Excellence (PA)
(51) อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (51) อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่
0.00  
1,000.00  
922.00  
92.19  
16/07/2561
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมือง
0.00  
317.00  
287.00  
90.52  
16/07/2561
  ศรีเมืองใหม่
0.00  
33.00  
31.00  
93.94  
16/07/2561
  โขงเจียม
0.00  
15.00  
15.00  
100.00  
16/07/2561
  เขื่องใน
0.00  
68.00  
66.00  
97.03  
16/07/2561
  เขมราฐ
0.00  
15.00  
12.00  
80.00  
16/07/2561
  เดชอุดม
0.00  
75.00  
70.00  
93.33  
16/07/2561
  นาจะหลวย
0.00  
15.00  
15.00  
100.00  
16/07/2561
  น้ำยืน
0.00  
21.00  
21.00  
100.00  
16/07/2561
  บุณฑริก
0.00  
42.00  
37.00  
88.09  
16/07/2561
  ตระการพืชผล
0.00  
51.00  
45.00  
88.24  
16/07/2561
  กุดข้าวปุ้น
0.00  
29.00  
29.00  
100.00  
16/07/2561
  ม่วงสามสิบ
0.00  
12.00  
12.00  
100.00  
16/07/2561
  วารินชำราบ
0.00  
106.00  
93.00  
87.70  
16/07/2561
  พิบูลมังสาหาร
0.00  
45.00  
41.00  
91.11  
16/07/2561
  ตาลสุม
0.00  
6.00  
6.00  
100.00  
16/07/2561
  โพธิ์ไทร
0.00  
12.00  
12.00  
100.00  
16/07/2561
  สำโรง
0.00  
24.00  
21.00  
87.50  
16/07/2561
  ดอนมดแดง
0.00  
9.00  
9.00  
100.00  
16/07/2561
  สิรินธร
0.00  
12.00  
12.00  
100.00  
16/07/2561
  ทุ่งศรีอุดม
0.00  
12.00  
12.00  
100.00  
16/07/2561
  นาเยีย
0.00  
15.00  
13.00  
86.67  
16/07/2561
  นาตาล
0.00  
30.00  
30.00  
100.00  
16/07/2561
  เหล่าเสือโก้ก
0.00  
12.00  
9.00  
75.00  
16/07/2561
  สว่างวีระวงศ์
0.00  
18.00  
18.00  
100.00  
16/07/2561
  น้ำขุ่น
0.00  
6.00  
6.00  
100.00  
16/07/2561