ตัวชี้วัด PA ปี 2561 Governance Excellence (PA)
(63.2) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สสอ. ผ่าน PMQA ระดับ 5 ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:แห่ง)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (63.2) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สสอ. ผ่าน PMQA ระดับ 5 ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:แห่ง)
25.00  
25.00  
18.00  
72.00  
22/08/2561
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมือง
1.00  
1.00  
1.00  
100.00  
22/08/2561
  ศรีเมืองใหม่
1.00  
1.00  
1.00  
100.00  
22/08/2561
  โขงเจียม
1.00  
1.00  
0.00  
0.00  
22/08/2561
  เขื่องใน
1.00  
1.00  
1.00  
100.00  
22/08/2561
  เขมราฐ
1.00  
1.00  
1.00  
100.00  
22/08/2561
  เดชอุดม
1.00  
1.00  
1.00  
100.00  
22/08/2561
  นาจะหลวย
1.00  
1.00  
0.00  
0.00  
22/08/2561
  น้ำยืน
1.00  
1.00  
0.00  
0.00  
22/08/2561
  บุณฑริก
1.00  
1.00  
1.00  
100.00  
22/08/2561
  ตระการพืชผล
1.00  
1.00  
1.00  
100.00  
22/08/2561
  กุดข้าวปุ้น
1.00  
1.00  
1.00  
100.00  
22/08/2561
  ม่วงสามสิบ
1.00  
1.00  
1.00  
100.00  
22/08/2561
  วารินชำราบ
1.00  
1.00  
1.00  
100.00  
22/08/2561
  พิบูลมังสาหาร
1.00  
1.00  
1.00  
100.00  
22/08/2561
  ตาลสุม
1.00  
1.00  
0.00  
0.00  
22/08/2561
  โพธิ์ไทร
1.00  
1.00  
1.00  
100.00  
22/08/2561
  สำโรง
1.00  
1.00  
1.00  
100.00  
22/08/2561
  ดอนมดแดง
1.00  
1.00  
0.00  
0.00  
22/08/2561
  สิรินธร
1.00  
1.00  
1.00  
100.00  
22/08/2561
  ทุ่งศรีอุดม
1.00  
1.00  
0.00  
0.00  
22/08/2561
  นาเยีย
1.00  
1.00  
1.00  
100.00  
22/08/2561
  นาตาล
1.00  
1.00  
1.00  
100.00  
22/08/2561
  เหล่าเสือโก้ก
1.00  
1.00  
1.00  
100.00  
22/08/2561
  สว่างวีระวงศ์
1.00  
1.00  
0.00  
0.00  
22/08/2561
  น้ำขุ่น
1.00  
1.00  
1.00  
100.00  
22/08/2561