ตัวชี้วัด PA ปี 2561 Governance Excellence (PA)
(64.1) ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ≥ ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:แห่ง)
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (64.1) ร้อยละของโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 ≥ ร้อยละ 80 (หน่วยนับ:แห่ง)
15.00  
44.00  
33.00  
86.42  
13/09/2561
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมือง
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
13/09/2561
  ศรีเมืองใหม่
1.00  
2.00  
2.00  
100.00  
13/09/2561
  โขงเจียม
1.00  
2.00  
2.00  
100.00  
13/09/2561
  เขื่องใน
1.00  
2.00  
2.00  
100.00  
13/09/2561
  เขมราฐ
1.00  
2.00  
2.00  
100.00  
13/09/2561
  เดชอุดม
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
13/09/2561
  นาจะหลวย
1.00  
2.00  
2.00  
100.00  
13/09/2561
  น้ำยืน
1.00  
2.00  
2.00  
100.00  
13/09/2561
  บุณฑริก
1.00  
2.00  
2.00  
100.00  
13/09/2561
  ตระการพืชผล
1.00  
2.00  
2.00  
100.00  
13/09/2561
  กุดข้าวปุ้น
1.00  
2.00  
2.00  
100.00  
13/09/2561
  ม่วงสามสิบ
1.00  
2.00  
2.00  
100.00  
13/09/2561
  วารินชำราบ
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
13/09/2561
  พิบูลมังสาหาร
1.00  
2.00  
2.00  
100.00  
13/09/2561
  ตาลสุม
1.00  
2.00  
2.00  
100.00  
13/09/2561
  โพธิ์ไทร
0.00  
2.00  
2.00  
100.00  
13/09/2561
  สำโรง
1.00  
2.00  
2.00  
100.00  
13/09/2561
  ดอนมดแดง
1.00  
2.00  
2.00  
100.00  
13/09/2561
  สิรินธร
1.00  
2.00  
2.00  
100.00  
13/09/2561
  ทุ่งศรีอุดม
0.00  
2.00  
1.00  
50.00  
13/09/2561
  นาเยีย
0.00  
2.00  
0.00  
0.00  
13/09/2561
  นาตาล
0.00  
2.00  
0.00  
0.00  
13/09/2561
  เหล่าเสือโก้ก
0.00  
2.00  
0.00  
0.00  
13/09/2561
  สว่างวีระวงศ์
0.00  
2.00  
0.00  
0.00  
13/09/2561
  น้ำขุ่น
0.00  
2.00  
0.00  
0.00  
13/09/2561