ตัวชี้วัด PA ปี 2561 Governance Excellence (PA)
(65) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (65) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
57.00  
317.00  
131.00  
41.32  
20/07/2561
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมือง
2.00  
20.00  
6.00  
30.00  
20/07/2561
  ศรีเมืองใหม่
2.00  
14.00  
6.00  
42.86  
20/07/2561
  โขงเจียม
1.00  
9.00  
5.00  
55.56  
20/07/2561
  เขื่องใน
3.00  
30.00  
9.00  
30.00  
20/07/2561
  เขมราฐ
4.00  
10.00  
9.00  
90.00  
20/07/2561
  เดชอุดม
3.00  
25.00  
12.00  
48.00  
20/07/2561
  นาจะหลวย
1.00  
9.00  
3.00  
33.33  
20/07/2561
  น้ำยืน
3.00  
10.00  
5.00  
50.00  
20/07/2561
  บุณฑริก
2.00  
16.00  
7.00  
43.75  
20/07/2561
  ตระการพืชผล
6.00  
29.00  
11.00  
37.93  
20/07/2561
  กุดข้าวปุ้น
4.00  
8.00  
6.00  
75.00  
20/07/2561
  ม่วงสามสิบ
4.00  
23.00  
6.00  
26.09  
20/07/2561
  วารินชำราบ
6.00  
19.00  
10.00  
52.63  
20/07/2561
  พิบูลมังสาหาร
3.00  
19.00  
6.00  
31.58  
20/07/2561
  ตาลสุม
1.00  
7.00  
2.00  
28.57  
20/07/2561
  โพธิ์ไทร
1.00  
10.00  
3.00  
30.00  
20/07/2561
  สำโรง
2.00  
12.00  
5.00  
41.67  
20/07/2561
  ดอนมดแดง
1.00  
4.00  
2.00  
50.00  
20/07/2561
  สิรินธร
1.00  
7.00  
2.00  
28.57  
20/07/2561
  ทุ่งศรีอุดม
1.00  
6.00  
2.00  
33.33  
20/07/2561
  นาเยีย
1.00  
5.00  
3.00  
60.00  
20/07/2561
  นาตาล
1.00  
6.00  
3.00  
50.00  
20/07/2561
  เหล่าเสือโก้ก
2.00  
6.00  
4.00  
66.67  
20/07/2561
  สว่างวีระวงศ์
1.00  
7.00  
2.00  
28.57  
20/07/2561
  น้ำขุ่น
1.00  
6.00  
2.00  
33.33  
20/07/2561