ตัวชี้วัด PA ปี 2561 Governance Excellence (PA)
(65) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (65) ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว
17.98  
317.00  
138.00  
43.53  
22/08/2561
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมือง
10.00  
20.00  
6.00  
30.00  
22/08/2561
  ศรีเมืองใหม่
14.29  
14.00  
6.00  
42.86  
22/08/2561
  โขงเจียม
11.11  
9.00  
5.00  
55.56  
22/08/2561
  เขื่องใน
10.00  
30.00  
9.00  
30.00  
22/08/2561
  เขมราฐ
40.00  
10.00  
9.00  
90.00  
22/08/2561
  เดชอุดม
12.00  
25.00  
16.00  
64.00  
22/08/2561
  นาจะหลวย
11.11  
9.00  
3.00  
33.33  
22/08/2561
  น้ำยืน
30.00  
10.00  
5.00  
50.00  
22/08/2561
  บุณฑริก
12.50  
16.00  
9.00  
56.25  
22/08/2561
  ตระการพืชผล
20.69  
29.00  
11.00  
37.93  
22/08/2561
  กุดข้าวปุ้น
50.00  
8.00  
6.00  
75.00  
22/08/2561
  ม่วงสามสิบ
17.39  
23.00  
6.00  
26.09  
22/08/2561
  วารินชำราบ
31.58  
19.00  
10.00  
52.63  
22/08/2561
  พิบูลมังสาหาร
15.79  
19.00  
6.00  
31.58  
22/08/2561
  ตาลสุม
14.29  
7.00  
2.00  
28.57  
22/08/2561
  โพธิ์ไทร
10.00  
10.00  
3.00  
30.00  
22/08/2561
  สำโรง
16.67  
12.00  
5.00  
41.67  
22/08/2561
  ดอนมดแดง
25.00  
4.00  
2.00  
50.00  
22/08/2561
  สิรินธร
14.29  
7.00  
2.00  
28.57  
22/08/2561
  ทุ่งศรีอุดม
16.67  
6.00  
2.00  
33.33  
22/08/2561
  นาเยีย
20.00  
5.00  
3.00  
60.00  
22/08/2561
  นาตาล
16.67  
6.00  
3.00  
50.00  
22/08/2561
  เหล่าเสือโก้ก
33.33  
6.00  
4.00  
66.67  
22/08/2561
  สว่างวีระวงศ์
14.92  
7.00  
2.00  
28.57  
22/08/2561
  น้ำขุ่น
16.67  
6.00  
3.00  
50.00  
22/08/2561