ตัวชี้วัด PA ปี 2561 Governance Excellence (PA)
(72) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
ระดับจังหวัด

  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  (72) ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน
0.00  
78.00  
0.00  
0.00  
20/08/2561
ระดับอำเภอ
  อำเภอ BaseLine เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ/อัตรา Update
  เมือง
0.00  
6.00  
0.00  
0.00  
20/08/2561
  ศรีเมืองใหม่
0.00  
3.00  
0.00  
0.00  
20/08/2561
  โขงเจียม
0.00  
3.00  
0.00  
0.00  
20/08/2561
  เขื่องใน
0.00  
3.00  
0.00  
0.00  
20/08/2561
  เขมราฐ
0.00  
3.00  
0.00  
0.00  
20/08/2561
  เดชอุดม
0.00  
3.00  
0.00  
0.00  
20/08/2561
  นาจะหลวย
0.00  
3.00  
0.00  
0.00  
20/08/2561
  น้ำยืน
0.00  
3.00  
0.00  
0.00  
20/08/2561
  บุณฑริก
0.00  
3.00  
0.00  
0.00  
20/08/2561
  ตระการพืชผล
0.00  
3.00  
0.00  
0.00  
20/08/2561
  กุดข้าวปุ้น
0.00  
3.00  
0.00  
0.00  
20/08/2561
  ม่วงสามสิบ
0.00  
3.00  
0.00  
0.00  
20/08/2561
  วารินชำราบ
0.00  
3.00  
0.00  
0.00  
20/08/2561
  พิบูลมังสาหาร
0.00  
3.00  
0.00  
0.00  
20/08/2561
  ตาลสุม
0.00  
3.00  
0.00  
0.00  
20/08/2561
  โพธิ์ไทร
0.00  
3.00  
0.00  
0.00  
20/08/2561
  สำโรง
0.00  
3.00  
0.00  
0.00  
20/08/2561
  ดอนมดแดง
0.00  
3.00  
0.00  
0.00  
20/08/2561
  สิรินธร
0.00  
3.00  
0.00  
0.00  
20/08/2561
  ทุ่งศรีอุดม
0.00  
3.00  
0.00  
0.00  
20/08/2561
  นาเยีย
0.00  
3.00  
0.00  
0.00  
20/08/2561
  นาตาล
0.00  
3.00  
0.00  
0.00  
20/08/2561
  เหล่าเสือโก้ก
0.00  
3.00  
0.00  
0.00  
20/08/2561
  สว่างวีระวงศ์
0.00  
3.00  
0.00  
0.00  
20/08/2561
  น้ำขุ่น
0.00  
3.00  
0.00  
0.00  
20/08/2561