ระดับหน่วยงาน กลุ่มตัวชี้วัด อำเภอ หน่วยงาน ||view Chart
QOF
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด