ระดับจังหวัด|| แสดงระดับอำเภอ || แสดงระดับหน่วยงาน ||view table
กลุ่มตัวชี้วัด


PP&P Excellence (PA)
3.ร้อยละ 60 ของอำเภอมีการพัฒนา
   Update : 23/05/2562
4.1 ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทร
   Update : 06/06/2562
4.2 ร้อยละโรงพยาบาลสังกัดกระทร
   Update : 05/06/2562
Service Excellence (PA)
5.ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที
   Update : 06/09/2562
People Excellence (PA)
14.ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบ
   Update : 02/05/2562
15.จำนวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแ
   Update : 02/05/2562
Governance Excellence (PA)
19.1 รพศ./รพท. มีการดำเนินงาน
   Update : 30/08/2562
20.มีการใช้ Application สำหรับ
   Update : 06/06/2562