ระดับจังหวัด|| แสดงระดับอำเภอ || แสดงระดับหน่วยงาน ||view table
กลุ่มตัวชี้วัด


PA ปลัดกระทรวง และผู้ตรวจราชการ
4.1 เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี
   Update : 15/06/2563
14. ร้อยละของจังหวัดมีการขับเค
   Update : 23/12/2562
15. ร้อยละของจังหวัดมีระบบรับแ
   Update : 03/07/2563
16. ร้อยละของจังหวัดมีการจัดทำ
   Update : 03/07/2563
26.3 จังหวัดมีการดำเนินการ RDU
   Update : 09/04/2563
45. จำนวนคลินิกการให้บริการกั
   Update : 09/04/2563
48. ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์ผ่า
   Update : 03/07/2563
49. โรงพยาบาลศูนย์มีจำนวนผู้ป่
   Update : 21/01/2563