ระดับจังหวัด|| แสดงระดับอำเภอ || แสดงระดับหน่วยงาน ||view table
กลุ่มตัวชี้วัด


PA ปลัดกระทรวง และผู้ตรวจราชการ
6.2 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอาย
   Update : 04/06/2563
14. ร้อยละของจังหวัดมีการขับเค
   Update : 23/12/2562
15. ร้อยละของจังหวัดมีระบบรับแ
   Update : 23/12/2562
26.3 จังหวัดมีการดำเนินการ RDU
   Update : 09/04/2563
45. จำนวนคลินิกการให้บริการกั
   Update : 09/04/2563
49. โรงพยาบาลศูนย์มีจำนวนผู้ป่
   Update : 21/01/2563