กลุ่มตัวชี้วัด
KPI ที่พื้นหลังสีฟ้าประมวลจาก 43 แฟ้ม...KPI อื่นๆ บันทึกโดยผู้รับผิดชอบ
PA ปลัดกระทรวง และผู้ตรวจราชการ
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv Report
  1.อัตราส่วนการตายมารดาไทย ≤ 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน (หน่วยนับ:คน)
25.00  
7,160.00  
2.00  
27.93  
13/01/2564
  2.1 ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ
0.00  
75,462.00  
69,131.00  
91.61  
13/01/2564
  2.2 ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า
2.00  
69,131.00  
17,468.00  
25.27  
13/01/2564
  2.3 ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม
0.00  
17,355.00  
16,236.00  
93.55  
13/01/2564
  2.4 ร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I
0.00  
153.00  
109.00  
71.24  
13/01/2564
  2.5 ร้อยละ 85 ของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
0.00  
69,131.00  
67,807.00  
98.08  
13/01/2564
  3.1 ความครอบคลุมเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการชั่งน้ำหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง ร้อยละ 100
40.00  
101,788.00  
93,592.00  
91.95  
13/01/2564
  3.2 ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
100.00  
93,592.00  
57,728.00  
61.68  
13/01/2564
  3.3 ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กชายที่อายุ 5 ปี (113 ซม.)
0.00  
7,560.00  
839,356.00  
111.03  
13/01/2564
  3.4 ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กหญิงที่อายุ 5 ปี (112 ซม.)
0.00  
7,189.00  
794,648.00  
110.54  
13/01/2564
  4.1 เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100
0.00  
100.00  
358.68  
89.67  
19/09/2563
  4.2 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65
0.00  
153.00  
109.00  
71.24  
13/01/2564
  5.1 ร้อยละเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 66
0.00  
184,248.00  
125,942.00  
68.35  
13/01/2564
  5.2 ร้อยละเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) มีภาวะผอม (Baseline ของประเทศ ปี 2562 ร้อยละ 5.1)
0.00  
184,248.00  
9,083.00  
4.93  
13/01/2564
  5.3 ร้อยละเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน (Baseline ของประเทศ ปี 2562 ร้อยละ 13.6)
0.00  
184,248.00  
16,178.00  
8.78  
13/01/2564
  5.4 ร้อยละเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) มีภาวะเตี้ย (Baseline ของประเทศ ปี 2562 ร้อยละ 8.9)
0.00  
184,248.00  
8,956.00  
4.86  
13/01/2564
  5.5 ความครอบคลุมเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) ที่ได้รับการชั่งน้ำหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง ร้อยละ 100
0.00  
126,897.00  
87,416.00  
68.89  
22/07/2563
  5.6 ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กชายที่อายุ 12 ปี (154 ซม.)
0.00  
9,232.00  
1,371,481.00  
148.56  
13/01/2564
  5.7 ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กชายที่อายุ 12 ปี (155 ซม.)
0.00  
9,017.00  
1,351,807.00  
149.92  
13/01/2564
  6.1 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 34 ต่อประชากรหญิง 15-19 ปี 1,000 คน (หน่วยนับ:คน)
0.00  
52,641.00  
625.00  
11.87  
13/01/2564
  6.2 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี Adjusted ไม่เกิน 34 ต่อประชากรหญิง 15-19 ปี 1,000 คน
0.00  
52,641.00  
625.00  
0.00  
13/01/2564
  7.ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม care plan
0.00  
11,433.00  
10,795.00  
94.42  
30/04/2563
  8.ร้อยละ 60 ของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
0.00  
4,675.00  
1,406.00  
30.07  
16/09/2563
  9.ร้อยละ 80 ของตำบลมีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ (หน่วยนับ:ตำบล)
0.00  
219.00  
219.00  
100.00  
30/04/2563
  11.ร้อยละ 70 ของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ
25.00  
25.00  
25.00  
100.00  
16/09/2563
  14. ร้อยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับส่วนกลางและภูมิภาค อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เรื่อง (หน่วยนับ:จังหวัด)
1.00  
4.00  
4.00  
100.00  
17/09/2563
  15. ร้อยละของจังหวัดมีระบบรับแจ้งข่าว การใช้/ป่วยจากการสัมผัส สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Application สู่หน่วยบริการ (คลินิกสารเคมีเกษตร/คลินิกโรคจากการทำงาน)
1.00  
4.00  
4.00  
100.00  
17/09/2563
  16. ร้อยละของจังหวัดมีการจัดทำฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) ด้านเกษตรกรรม และมีการรายงานการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60)
1.00  
4.00  
4.00  
100.00  
17/09/2563
  20. ร้อยละ 25 ของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่เปิดดำเนินการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ(PCC)ในพื้นที่
0.00  
186.00  
30.00  
16.13  
16/09/2563
  21. ร้อยละ 40 ของประชาชนในอำเภอที่เป็นที่ตั้งของ รพศ./รพท. มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว
0.00  
591,991.00  
389,173.00  
65.74  
16/09/2563
  23 ร้อยละของ อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. หมอประจำบ้าน
0.00  
2,884.00  
2,884.00  
100.00  
22/01/2563
  25.อัตราความสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ มากกว่าร้อยละ 85
0.00  
605.00  
330.00  
54.59  
16/09/2563
  26.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:แห่ง)
75.00  
26.00  
9.00  
34.62  
21/09/2563
  26.2 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขั้นที่ 3 ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:แห่ง)
75.00  
26.00  
4.00  
15.38  
21/09/2563
  26.3 จังหวัดมีการดำเนินการ RDU Community อย่างน้อย 1 อำเภอและผ่านเกณฑ์ระดับ 3 (หน่วยนับ : จังหวัด)
0.00  
27.00  
3.00  
53.85  
21/09/2563
  27.1 รพ.ระดับ A,S,M1 ทุกแห่งมีระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการระดับ Intermediate
0.00  
4.00  
4.00  
100.00  
21/09/2563
  27.2 การติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด ลดลง 7.5% จากปีปฏิทิน 61
0.00  
8.00  
0.00  
0.00  
21/09/2563
  29.อัตราตายทารกแรกเกิด(อายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน) น้อยกว่า 3.7 ต่อ 1,000 ทารกแรกเกิดมีชีพ
0.00  
6,532.00  
48.00  
7.35  
13/01/2564
  45. จำนวนคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์นำร่องอย่างน้อยเขตสุขภาพละ 1 แห่ง
0.00  
7.00  
6.00  
91.67  
18/09/2563
  48. ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ
0.00  
2,886.00  
2,886.00  
100.00  
16/09/2563
  49. โรงพยาบาลศูนย์มีจำนวนผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non trauma) ลดลง
0.00  
2.00  
1.00  
50.00  
16/09/2563
  57.1 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 3 ดาว ร้อนละ 100
317.00  
317.00  
317.00  
100.00  
16/09/2563
  57.2 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 4 ดาวสะสม ร้อยละ 100
317.00  
317.00  
317.00  
100.00  
16/09/2563
  57.3 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 5 ดาวสะสม ร้อยละ 60
235.00  
317.00  
317.00  
100.00  
21/09/2563
  60.1 ร้อยละ 80 ของ รพ. ระดับ A, S, M1, M2 มีผลการดำเนินงาน Smart Hospital ในระดับ Smart Tools และ Smart Services
0.00  
6.00  
6.00  
100.00  
03/07/2563
  60.2 ร้อยละ 50 ของ รพ. ระดับ F1,F2, F3 มีผลการดำเนินงาน Smart Hospital ในระดับ Smart Tools และ Smart Services
0.00  
20.00  
20.00  
100.00  
03/07/2563
  60.3 ร้อยละ 80 ของ รพ. สังกัดกรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรมควบคุมโรค มีผลการดำเนินงาน Smart Hospital ในระดับ Smart Tools และ Smart Services
0.00  
2.00  
2.00  
100.00  
03/07/2563
  61. จำนวนโรงพยาบาลที่มีบริการรับยาที่ร้านยา
0.00  
26.00  
2.00  
7.69  
09/04/2563