กลุ่มตัวชี้วัด
KPI ที่พื้นหลังสีฟ้าประมวลจาก 43 แฟ้ม...KPI อื่นๆ บันทึกโดยผู้รับผิดชอบ
PA ปลัดกระทรวง และผู้ตรวจราชการ
  ตัวชี้วัด BaseLine เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ/อัตรา Update Template Indiv Report
  1.อัตราส่วนการตายมารดาไทย ≤ 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน (หน่วยนับ:คน)
25.00  
1,686.00  
0.00  
0.00  
22/01/2563
  2.1 ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ
0.00  
37,165.00  
13,868.00  
37.31  
22/01/2563
  2.2 ร้อยละ 20 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า
2.00  
13,868.00  
3,507.00  
25.29  
22/01/2563
  2.3 ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม
0.00  
3,482.00  
2,532.00  
72.72  
22/01/2563
  2.4 ร้อยละ 60 ของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I
0.00  
28.00  
17.00  
60.71  
22/01/2563
  2.5 ร้อยละ 85 ของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
0.00  
13,868.00  
12,878.00  
92.86  
22/01/2563
  3.1 ความครอบคลุมเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการชั่งน้ำหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง ร้อยละ 100
40.00  
90,450.00  
67,222.00  
74.32  
22/01/2563
  3.2 ร้อยละเด็กอายุ 0-5 ปีสูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
100.00  
67,222.00  
42,065.00  
62.58  
22/01/2563
  3.3 ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กชายที่อายุ 5 ปี (113 ซม.)
0.00  
5,895.00  
642,303.00  
108.96  
22/01/2563
  3.4 ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กหญิงที่อายุ 5 ปี (112 ซม.)
0.00  
5,597.00  
607,933.00  
108.62  
22/01/2563
  4.1 เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 100
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  4.2 ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65
0.00  
28.00  
17.00  
60.71  
22/01/2563
  5.1 ร้อยละเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 66
0.00  
81,251.00  
55,511.00  
68.32  
22/01/2563
  5.2 ร้อยละเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) มีภาวะผอม (Baseline ของประเทศ ปี 2562 ร้อยละ 5.1)
0.00  
81,251.00  
3,925.00  
4.83  
22/01/2563
  5.3 ร้อยละเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน (Baseline ของประเทศ ปี 2562 ร้อยละ 13.6)
0.00  
81,251.00  
7,044.00  
8.67  
22/01/2563
  5.4 ร้อยละเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) มีภาวะเตี้ย (Baseline ของประเทศ ปี 2562 ร้อยละ 8.9)
0.00  
81,251.00  
4,121.00  
5.07  
22/01/2563
  5.5 ความครอบคลุมเด็กวัยเรียน (อายุ 6-14 ปี) ที่ได้รับการชั่งน้ำหนักและวัดความยาว/ส่วนสูง ร้อยละ 100
0.00  
81,251.00  
55,511.00  
68.32  
20/01/2563
  5.6 ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กชายที่อายุ 12 ปี (154 ซม.)
0.00  
4,349.00  
644,719.00  
148.25  
22/01/2563
  5.7 ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กชายที่อายุ 12 ปี (155 ซม.)
0.00  
4,284.00  
641,940.00  
149.85  
22/01/2563
  6.1 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 34 ต่อประชากรหญิง 15-19 ปี 1,000 คน (หน่วยนับ:คน)
0.00  
54,229.00  
154.00  
2.84  
22/01/2563
  6.2 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี Adjusted ไม่เกิน 34 ต่อประชากรหญิง 15-19 ปี 1,000 คน
0.00  
54,229.00  
154.00  
0.00  
22/01/2563
  7.ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม care plan
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  8.ร้อยละ 60 ของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  9.ร้อยละ 80 ของตำบลมีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ (หน่วยนับ:ตำบล)
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  11.ร้อยละ 70 ของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  14. ร้อยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับส่วนกลางและภูมิภาค อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เรื่อง (หน่วยนับ:จังหวัด)
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
23/12/2562
  15. ร้อยละของจังหวัดมีระบบรับแจ้งข่าว การใช้/ป่วยจากการสัมผัส สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ไกลโฟเสต) โดยประชาชน/อสม. ผ่าน Mobile Application สู่หน่วยบริการ (คลินิกสารเคมีเกษตร/คลินิกโรคจากการทำงาน)
0.00  
1.00  
0.00  
0.00  
23/12/2562
  16. ร้อยละของจังหวัดมีการจัดทำฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile : OEHP) ด้านเกษตรกรรม และมีการรายงานการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60)
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  20. ร้อยละ 25 ของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่เปิดดำเนินการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ(PCC)ในพื้นที่
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  21. ร้อยละ 40 ของประชาชนในอำเภอที่เป็นที่ตั้งของ รพศ./รพท. มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิดูแลด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  23 ร้อยละของ อสม. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสม. หมอประจำบ้าน
0.00  
2,884.00  
2,884.00  
100.00  
22/01/2563
  25.อัตราความสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ มากกว่าร้อยละ 85
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  26.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขั้นที่ 2 ≥ ร้อยละ 60 (หน่วยนับ:แห่ง)
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  26.2 ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) ขั้นที่ 3 ≥ ร้อยละ 20 (หน่วยนับ:แห่ง)
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  26.3 จังหวัดมีการดำเนินการ RDU Community อย่างน้อย 1 อำเภอและผ่านเกณฑ์ระดับ 3 (หน่วยนับ : จังหวัด)
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  27.1 รพ.ระดับ A,S,M1 ทุกแห่งมีระบบการจัดการ AMR อย่างบูรณาการระดับ Intermediate
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  27.2 การติดเชื้อดื้อยาในกระแสเลือด ลดลง 7.5% จากปีปฏิทิน 61
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  29.อัตราตายทารกแรกเกิด(อายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน) น้อยกว่า 3.7 ต่อ 1,000 ทารกแรกเกิดมีชีพ
0.00  
7,725.00  
62.00  
8.03  
22/01/2563
  45. จำนวนคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์นำร่องอย่างน้อยเขตสุขภาพละ 1 แห่ง
0.00  
1.00  
1.00  
100.00  
13/12/2562
  48. ร้อยละของโรงพยาบาลศูนย์ผ่านเกณฑ์ ER คุณภาพ
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  49. โรงพยาบาลศูนย์มีจำนวนผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินในห้องฉุกเฉินระดับ 4 และ 5 (Non trauma) ลดลง
0.00  
1.00  
0.00  
0.00  
21/01/2563
  57.1 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 3 ดาว ร้อนละ 100
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  57.2 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 4 ดาวสะสม ร้อยละ 100
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  57.3 ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว ระดับ 5 ดาวสะสม ร้อยละ 60
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  60.1 ร้อยละ 80 ของ รพ. ระดับ A, S, M1, M2 มีผลการดำเนินงาน Smart Hospital ในระดับ Smart Tools และ Smart Services
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  60.2 ร้อยละ 50 ของ รพ. ระดับ F1,F2, F3 มีผลการดำเนินงาน Smart Hospital ในระดับ Smart Tools และ Smart Services
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  60.3 ร้อยละ 80 ของ รพ. สังกัดกรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรมควบคุมโรค มีผลการดำเนินงาน Smart Hospital ในระดับ Smart Tools และ Smart Services
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
  61. จำนวนโรงพยาบาลที่มีบริการรับยาที่ร้านยา
0.00  
0.00  
0.00  
0.00